Uznesenie č. 2/2012 zo zasadnutia OZ v Nesluši, konaného dňa 23. 02. 2012 v zasadačke OcÚ.

Obecné zastupiteľstvo

A/ berie na vedomie:

1. Správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia, prednesenú starostom obce.

2. Správu komisie sociálnych vecí a rodiny.

B/ schvaľuje:

1. Jednorázový finančný príspevok obce pre Lenku Chovaňákovú v celkovej sume 500 € t. j. príspevok na invalidný vozík, pobyt v kúpeľoch a príspevok na internet.

2. VZN č. 1/2012 o používaní miestnych komunikácií v obci Nesluša s tým, že do jeho platnosti sa vyznačia jednotlivé komunikácie, doplní sa pasportizácia a oboznámia sa s ním občania a užívatelia ciest obvyklým spôsobom.

3. Programový rozpočet obce Nesluša na rok 2012 a kapitálové výdavky na rok 2012 tak, ako boli navrhnuté a doplnené nasledovne:

  1. Výdavky : 1 175 508 €, Príjmy rozpočtu : 1 250 000 €, Rozpočtová rezerva: 28 300 €;
  2. Presun 2 000 € na projekty skupinových vodovodov;
  3. Oprava elektr.inštalácie v ZŠ, MŠ, a KD;
  4. Kostol – na kúrenie 1 700 €.

4. Nákup stolov a iného potrebného materiálu pre CVČ (stolnotenisový krúžok) do výšky 1 000 €.

5. Žiadosť o predaj pozemku pre p. Pavla Janíčka o rozlohe 600m2 v cene 5 €/ m2.Geometrický plán dá vypracovať a zaplatí žiadateľ (81 m2 ostáva v prospech obce pri ceste).

6. Jednorázovú sociálnu výpomoc vo výške 200 € na nákup dreva a vyplatenie dlžoby v ŠJ a MŠ pre rodinu Miroslava Koptáka.

7. Príspevok na stravu pre p. Amáliu Podpleskú vo výške 0,40 €/obed.

8. Úľavu 50% pre p. Júliu Janáčikovú (r. 1921) za odvoz TKO pre r. 2012.

9. Poplatok v krúžkoch CVČ 10 € /rok pre deti a stredoškolskú mládež. Zvýhodnená skupina žiaka, ktorí odovzdajú vzdelávací poukaz = 2 €/ročne. Dospelí v plnej výške (min. 20 €), aby sa nahradil plat vedúceho krúžku, resp.učiteľa cudzieho jazyka – pokryté náklady v plnej výške.

C/ ukladá:

1. Komisii PLVH zdokumentovať sieť skupinových vodovodov v obci, možnosti a potreby ich rekonštrukcie a prípadné požiadavky na napojenie na obecný vodovod.

2. Riaditeľke ZŠ a správcovi KD dať vypracovať ponuky na vykonanie revízie a zabezpečiť odstránenie nutných závad na elektrickej inštalácii v priestoroch ZŠ a KD.

3. Obecnému úradu zverejniť na web stránke obce všetky materiály organizačnej štruktúry práce, mená zodpovedných pracovníkov a kontakty na jednotlivých zamestnancov.

4. Obecnému úradu odpovedať písomne p. Ivete Kubalovej ohľadom vodovodnej prípojky.

D/ zamieta:

1. Žiadosť p. Karola Vlčka o sociálnu výpomoc a odporúča mu uchádzať sa o miesto v DOS-ke.

E/ odporúča:

1. Starostovi obce zistiť približné finančné náklady na položenie potrubia obecného vodovodu vo výkope pre kanalizáciu a prerokovať toto položenie s investorom stavby.

2. Obecnému úradu zistiť možnosti urýchleného pridelenia nového vozíka na hygienické potreby pre Stanislava Škokora.

3. Riaditeľke ZŠ a riaditeľke CVČ zúčastňovať sa aspoň podľa potreby na zasadnutiach OZ.

4. Obecnému úradu zabezpečiť budovu ZŠ proti vandalom a voľnému vstupu.

5. Starostovi obce zvolať zasadnutie OZ na 02. 04. 2012.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.