Uznesenie č. X./2011 zo zasadania OZ v Nesluši, konaného dňa 24. 11. 2011 v zasadačke OcÚ.

Obecné zastupiteľstvo

A/ berie na vedomie:

1. Správu o plnení úloh z predchádzajúcich zasadnutí OZ.

2. Správy komisií sociálnych vecí a rodiny, kultúrnej a PLVH.

3. Informáciu starostu obce o protipovodňových opatreniach a možnosti spracovania projektu na reguláciu Neslušanky. Vzhľadom na finančnú situáciu sa akcia odkladá.

4. Informáciu starostu o možnosti zachovania činnosti DOS Nesluša.

B/ schvaľuje:

1. Zloženie inventárnych komisií:

OcÚ:

 • predseda: Mgr. Jaroslav Nekoranec,
 • členovia : Matej Tabaček,
 • Janka Šidlová,
 • Anna Vlčková,
 • Pavol Gúcky.

MKS:

 • predseda: Augusta Plošticová,
 • členovia : Miroslav Škorík,
 • Vendelín Holík,
 • Anton Janáčik.

TJ:

 • predseda: Ján Lisko,
 • členovia : Jaroslav Mindek,
 • Marta Valiašková,
 • Rudolf Bosý.

DPZ:

 • predseda : Marian Chovaňák,
 • členovia : Ľubomír Slíž,
 • Anna Mindekov.

MŠ a ŠJ:

 • predseda : Mgr. Anna Pospíšilová,
 • členovia : Anna Žáková,
 • Katarína Urbanová,
 • Mária Pienčáková.

Centrálna komisia:

 • predseda: doc. Ing. Jaroslav Král CSc,
 • členovia: Matej Tabaček,
 • doc. Mgr. Ing. Milan Pospíšil CSc,
 • Anton Ďuriaš.

2. Jednorázovú finančnú výpomoc žiadateľke Margite Čavajdovej , bytom Nesluša č. 447 pre dieťa so špeciálnym výchovným a vzdelávacím procesom vo výške 150 €.

3. Novelizáciu VZN č. 4/2008 o zbere komunálneho odpadu.

4. Novelizáciu VZN č. 8/2004 o miestnych daniach a to tak, ako bola prezentovaná starostom.

5. Novelizáciu VZN č. 9/2004 o ostatných miestnych poplatkoch: zmena poplatku za vodu na 0,50 €/m3 a ostatné poplatky podľa prezentácie starostom obce.

6. Príspevok 50 € pre ZŠ na akciu „Biblická noc“.

C/ ukladá:

1. OcÚ vypracovať VZN využívaní miestnych komunikácií v našej obci do 30. 12. 2011 P Jánovi Mindekovi a spol. odpovedať listom o pripravovanom návrhu VZN, týkajúceho sa využívania miestnych komunikácií.

D/ odporúča:

1. Starostovi obce zvolať nasledujúce zasadnutie OZ na piatok 30. 12. 2011 o 14.00 hod.

2. OcÚ pri tvorbe finančného rozpočtu na rok 2012 vytvoriť 5 – 10 % rezervu vo výdavkovej časti.

3. OcÚ začať s osvetou pre občanov ohľadom prípravy a realizácie kanalizácie obce. Osvetu realizovať cez internet a MR. Poveriť zodpovednú osobu z pracovníkov OcÚ na túto činnosť.

E/ odkladá:

1. Žiadosť Únie nevidiacich so sídlom Kysucké Nové Mesto o príspevok na činnosť klubu z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

F/ zamieta:

1. Žiadosť Nikoly Bučkovej , bytom Nesluša 690 o finančný príspevok na palivo, z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.