Uznesenie X./2007 zo zasadania OZ, konaného 21. 12. 2007.

Obecné zastupiteľstvo

A/ berie na vedomie

1. Ústnu informáciu p. Štefanca o situácii v miestnej pekárni.

2. Informáciu starostu obce o plnení rozpočtu v závere roka 2007 s výhľadom na začiatok roka 2008.

3. Predložený návrh akcií, resp. činností na rok 2008 (viď. príloha poslanca Ďuriaša) a tiež ostatných poslancov.

B/ schvaľuje

1. Splátkový kalendár pre p. Štefanca – nájomcu miestnej pekárne a to navrhnutý variant splátok od 01. 01. 2008 a zameškané pohľadávky od 01. 05. 2008 s úrokovou sadzbou 12 %.

2. Finančný príspevok jednorazový nenávratný vo výške 10 000,- Sk žiadateľke Lenke Jancovej, Nesluša 970.

3. Finančný príspevok jednorazový nenávratný vo výške 5 000,- Sk žiadateľke Zdene Vlčkovej, bytom Nesluša č. 62 ako zákonnému zástupcovi pre jej postihnutého syna Štefana Vlčka.

4. Finančný príspevok návratný vo výške 10 000,- Sk na stavebné úpravy žiadateľke Lucii Rácovej, Nesluša 691 s návratnosťou podľa dohodnutých splátok.

5. Finančný príspevok návratný vo výške 5. 000,- Sk na stavebné úpravy žiadateľovi Edgarovi Rácovi, Nesluša 693 s návratnosťou podľa dohodnutých splátok.

6. Finančný príspevok nenávratný na výbavičku pre novorodenca vo výške 2 000,- Sk. žiadateľke Simone Rácovej, bytom Nesluša 69.

7. Príspevok pri narodení dieťaťa od 01. 01. 2008 v sume 3 000,- Sk.

8. Zvýšenie dotácie na stravovanie dôchodcov o 15 % vrámci jednotlivých sociálnych skupín.

C/ zamieta

1. Žiadosť RPM, s. r. o Neslušská cesta č 419 o odkúpenie obecného pozemku v centre obce – pod hasičskou zbrojnicou.

2. Žiadosť tenisového klubu KNM, nakoľko táto bude predmetom riešenia v rámci novo vzniknutého CVČ Nesluša.

D/ ukladá

1. Spracovať VZN o nutnosti namontovania účinných lapačov na rodinné domy v obci z dôvodu bezpečnosti občanov i dopravy. Zodpov.: OcÚ Termín: do 29. 02. 2008.

2. Vydať nariadenie o namontovaní účinných lapačov na rod. dome Ľubomíra Beláka, Nesluša 82. Zodpov.: OcÚ Termín: 31. 01. 2008.

3. Predložiť dokumentáciu o výstavbe a financovaní ihriska pri ZŠ a na základe nej uplatniť reklamáciu na poškodený povrch. Zodpov.: OcÚ Termín: do ďalšieho OZ.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.