Uznesenie č. II./2004 zo zasadania OZ, konaného 11. 06. 2004.

 

Obecné zastupiteľstvo

A/ berie na vedomie:

1. Informáciu starostu obce k novele zákona 369/1999 o obecnom zriadení a postavení kontrolóra.

2. List občana Milana Zemana, bytom Nesluša č. 1023.

B/ schvaľuje:

1. Odpredaj vybavenia lyžiarskeho vleku a chaty pri vleku vo vlastníctve obce lyžiarskemu oddielu „Lúky“ za ceny:

  • lyž. vlek EPV 300 - 40 000,-- Sk,
  • chatka pri vleku - 30 000,-- Sk.

2. Finančnú spoluúčasť na projekte mini-ihrisko umiestnené v objekte „športovo pastoračné centrum“ pri farskom úrade vo výške 160 000,-- Sk.

3. Vykonávanie sobášnych obradov v sobášnej miestnosti v budove OcÚ.

4. Fin. príspevok pre Dobrovoľný požiarny zbor v Nesluši na zakúpenie prenosnej požiarnej striekačky PPS 12 vo výške 48 000,-- Sk.

5. Odpredaj zdvíhacieho zariadenia žiadateľovi Rudolfovi Flachsovi, Turčianske Teplice, ul. Kuzmányho 5 za cenu 4. 000,-- sk.

6. Vyplatenie odmeny vedúcej mandolínového súboru Žiarinka p. Auguste Plošticovej , zvýšenej z čiastky 2. 775,--Sk na 3.480,-- Sk od 01. 06. 2004 do 31. 12. 2004.

C./ ukladá:

1. OcÚ informovať občanov cestou miestneho rozhlasu o žiadosti MUDr. Šiškovej , týkajúcej sa zmeny ordinačných dní a hodín v zdravotníckom obvode Nesluša a OcÚ vykonať prieskum verejnej mienky občanov Termín: do 24. 06. 2004 Zodpov.: určení pracovníci.
2. Občanovi p. Milanovi Zemanovi odpovedať na list, adresovaný OZ. Termín : do 30. 06. 2004 Zodpov.: Mindeková.

D/ odkladá :

Prerokovať zmenu cintorínskeho poriadku. Termín: do ďalšieho

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.