Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nesluši konaného dňa 01. 12. 2018.

Uznesenie č. U-1/2018

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: informáciu o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva.

Obecné zastupiteľstvo v Nesluši

a) berie na vedomie

 1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva,
 2. vystúpenie novozvoleného starostu;

b) konštatuje, že

 1. novozvolená starostka obce Ing. Zuzana Jancová zložila zákonom predpísaný sľub starostu obce,
 2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva PhDr. Juraj Bosý, Ing. Michal Kloták, Martin Lisko, Vincent Nemček, Ing. Lenka Ondrušková, Ing. Peter Ozsvald, Mgr. Peter Piják, Pavol Škuta, Adam Vilim, Ing. Ján Vojtek zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva

Čas: 10 hod. 20 min.

Neprítomní: 0.

Uznesenie č. U-2/2018

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

a) voľbu overovateľov zápisnice,
b) program rokovania ustanovujúceho zasadnutia OZ.

OZ schvaľuje:

a) overovateľov zápisnice: 1. Pavol Škuta, 2. Vincent Nemček.
b) program ustanovujúceho zasadnutia OZ.

Čas: 10 hod. 28 min.

Hlasovanie:

 • za: 10 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: 0.

Uznesenie č. U- 3/2018

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: poverenie poslanca, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Obecné zastupiteľstvo poveruje poslanca Vincenta Nemčeka zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Čas: 10 hod. 30 min.

Hlasovanie:

 • za: 10 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: 0.

Uznesenie č. U-4/2018

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva.

Obecné zastupiteľstvo v Nesluši zriaďuje

a) Komisiu finančnú, správy obecného majetku, kultúrnu a sociálnu,
b) Komisiu životného prostredia a územného plánovania,
c) Komisiu na ochranu verejného záujmu.

Čas: 10 hod. 32 min.

Hlasovanie:

 • za: 10 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: 0.

Uznesenie č. U-5/2018

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh na voľbu predsedu Komisie finančnej, správy obecného majetku, kultúrnej a sociálnej.

OZ volí Ing. Michala Klotáka za predsedu Komisie finančnej, správy obecného majetku, kultúrnej a sociálnej.

Čas: 10 hod. 33 min.

Hlasovanie:

 • za: 9 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Ing. Michal Kloták,
 • neprítomní: 0.

Uznesenie č. U-6/2018

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh na voľbu predsedu Komisie životného prostredia a územného plánovania.

OZ volí Ing. Jána Vojteka za predsedu Komisie životného prostredia a územného plánovania.

Čas: 10 hod. 34 min.

Hlasovanie:

 • za: 9 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Ing. Ján Vojtek,
 • neprítomní: 0.

Uznesenie č. U-7/2018

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh na voľbu predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu.

OZ volí PhDr. Juraja Bosého za predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu.

Čas: 10 hod. 35 min.

Hlasovanie:

 • za: 9 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: PhDr. Juraj Bosý,
 • neprítomní: 0.

Uznesenie č. U-8/2018

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh na určenie mesačného platu starostky obce.

OZ určuje v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov mesačný plat starostky Ing. Zuzany Jancovej vo výške: základný plat + 50 %.

Čas: 10 hod. 40 min.

Hlasovanie:

 • za: 10 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: 0.

Uznesenie č. U-9/2018

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh na vykonanie jednoduchých pozemkových úprav  na obvod "bývalá škôlka" (predkladá starostka Ing. Zuzana Jancová).

OZ schvaľuje podanie návrhu na vykonanie jednoduchých pozemkových úprav  na obvod "bývalá škôlka" tvoriaci pozemkami KNC 1472, 1473 k.ú. Nesluša.

Čas: 10 hod. 43 min.

Hlasovanie:

 • za: 10 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: 0.

Uznesenie č. U-10/2018

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh na vykonanie jednoduchých pozemkových úprav  na obvod Ihrisko Nesluša (predkladá starostka Ing. Zuzana Jancová).

OZ schvaľuje podanie návrhu na vykonanie jednoduchých pozemkových úprav  na obvod Ihrisko Nesluša tvoriaci pozemkami KNC  1436/1, 1436/3, 1436/4, 1438, 4964/10, 4964/11, 4964/12 a časti KNC 5149/1  susediacom s KNC 1436/1.

Čas: 10 hod. 45 min.

Hlasovanie:

 • za: 10 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: 0.

Uznesenie č. U-11/2018

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: bezodplatné nadobúdanie spoluvlastníckych podielov k nehnuteľnostiam v prospech Obce Nesluša (predkladá starostka Ing. Zuzana Jancová).

OZ schvaľuje bezodplatné nadobúdanie spoluvlastníckych podielov k nehnuteľnostiam v prospech Obce Nesluša postupom podľa § 63 zákona SNR 323/92 Zb. (notársky poriadok) v aktuálnom znení.

Čas: 10 hod. 55 min.

Hlasovanie:

 • za: 10 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: 0.
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.