Uznesenia z III. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nesluši konaného dňa 18. 09. 2017.

Uznesenie č. M III-1/2017

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

 1. voľbu overovateľov zápisnice,
 2. program rokovania III. mimoriadneho zasadnutia OZ.

OZ schvaľuje:

 1. overovateľov zápisnice:  1. Ján Lisko, 2. Ľubomír Slíž,
 2. program III. mimoriadneho zasadnutia OZ.

Čas: 15 hod 05 min.

Hlasovanie:

 • za: 8,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Ing. Jozef Kubala, Vincent Nemček.

Uznesenie č. M III-2/2017

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh starostky Ing.Zuzany Jancovej na predloženie žiadosti o  poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojový projekt Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti  telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017 zo štátneho rozpočtu RK MŠVVaŠ SR, ktorý bude realizovaný obcou Nesluša.

OZ schvaľuje:

 1. predloženie žiadosti o  poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojový projekt Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017 zo štátneho rozpočtu RK  MŠVVaŠ SR ktorý bude realizovaný obcou Nesluša;
 2. zabezpečenie realizácie rozvojového projektu „Rekonštrukcia telocvične - rekonštrukcia strechy“ v súlade s podmienkami poskytnutia dotácie zo štátneho rozpočtu;
 3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolu financovanie realizovaného rozvojového projektu „Rekonštrukcia telocvične - rekonštrukcia strechy“ vo výške min. 20% z celkových oprávnených výdavkov projektu, t. j. 28 494,00 eur;
 4. zabezpečenie vlastných  finančných prostriedkov na vybudovanie bezbariérového prístupu do telocvične.

Čas: 15 hod. 10 min.

Hlasovanie:

 • za: 8,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Ing. Jozef Kubala, Vincent Nemček.
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.