Uznesenia z I. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nesluši konaného dňa 24. 03. 2017.

Uznesenie č. M I-1/2016

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

 1. voľbu overovateľov zápisnice,
 2. program rokovania I. mimoriadneho zasadnutia OZ.

OZ schvaľuje:

 1. overovateľov zápisnice: 1. Pavol Škuta, 2. Ján Lisko,
 2. program I. mimoriadneho zasadnutia OZ s tým, že za bod 2 sa zaradia body:
  • 3. žiadosti občanov pridelené komisii PLVH a ochrany ŽP,
  • 4. ďalšia činnosť kultúrnej komisie,
  • 5. diskusia.

Čas: 18 hod. 10 min.

Hlasovanie

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Vincent Nemček

Uznesenie č. M I-2/2016

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh starostky Ing. Zuzany Jancovej na zrušenie uznesenia I-12/2016

Obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie I-12/2016.

Čas: 18 hod. 20 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Vincent Nemček

Uznesenie č. M I-3/2017

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh starostky Ing. Zuzany Jancovej na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zníženie energetickej náročnosti MŠ Nesluša.

OZ schvaľuje: podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok:

 • názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti MŠ Nesluša,
 • výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa: 20 189,03 € z celkových oprávnených výdavkov projektu: 403 780,55 €,
 • kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19.

Čas: 18 hod. 21 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Vincent Nemček.

Uznesenie č. M I-4/2017

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Antona Šarlinu, bytom Nesluša XXX o súhlas na vrátenie parcely 1305 (p. č. 204/2017).

Čas: 18 hod. 22 min.

Hlasovanie:

 • za: 0,
 • proti: 8,
 • zdržal sa: Anton Janáčik,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Vincent Nemček.

OZ zamieta: vrátenie parcely 1305 Antonovi Šarlinovi

Uznesenie č. M I-5/2017

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť spoločenstva vlastníkov bytov Nesluša XXX o udelenie výnimky pre bezplatné parkovanie pri všetkých bytových domoch v obci Nesluša (p. č. 246/2017).

Čas: 18 hod. 30 min.

Hlasovanie:

 • za: 0,
 • proti: 9,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Vincent Nemček.

OZ zamieta: udelenie výnimky pre bezplatné parkovanie pri bytových domoch v obci Nesluša.

Uznesenie č. M I-6/2017

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh starostky Ing. Z. Jancovej aby obecné kultúrne akcie organizovala obec za spolupráce všetkých poslancov. Obecné akcie sú všetky akcie, ktoré doteraz obec organizovala.

Čas: 19 hod. 30 min.

Hlasovanie:

 • za: Anton Janáčik, Juraj Janiš, Ján Lisko, Vincent Nemček, Pavol Škuta,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Ing. Jozef Kubala, Rudolf Jantošík, Ľubomír Slíž, Pavol Janec, Anna Dupkalová,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák.

OZ zamieta: návrh starostky Ing. Jancovej aby obecné kultúrne akcie organizovala obec za spolupráce všetkých poslancov.

Uznesenie č. M I-7/2017

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť občianskeho združenia Kultúra v Nesluši o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša v roku 2017 na projekt "Letné kino 2017" a "Vianočné trhy 2017" (pod. č. 2016/1376).

OZ schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša v roku 2017 na projekt "Letné kino 2017" vo výške 100 €, na projekt "Vianočné trhy 2017" vo výške 250 € pre občianske združenie Kultúra v Nesluši.

Čas: 20 hod. 00 min.

Hlasovanie:

 • za: 10,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák.
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.