Uznesenia zo IV. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nesluši konaného dňa 20. 10. 2017.

Uznesenie č. IV-1/2017

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

 1. voľbu overovateľov zápisnice,
 2. program rokovania III. riadneho zasadnutia OZ.

OZ schvaľuje:

 1. overovateľov zápisnice:  1. Anna Dupkalová, 2. Pavol Škuta,
 2. program IV. zasadnutia OZ s tým, že za bod č. 2 „Kontrola uznesení prijatých na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva“ sa zaradia správy hlavnej kontrolórky a bod č. 5 „Diskusia“.

Čas: 18 hod. 10 min.

Hlasovanie:

 • za: 7,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Ing. Jozef Kubala, Vincent Nemček.

Uznesenie č. IV-2/2017

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: správy o činnosti hlavnej kontrolórky 3/2017 a 4/2017.

OZ berie na vedomie: správy o činnosti hlavnej kontrolórky 3/2017 a 4/2017.

Čas: 18 hod. 32 min.

Uznesenie č. IV-3/2017

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša o zavedení a poskytovaní elektronických služieb (predkladá starostka Ing. Zuzana Jancová).

OZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša č. 4/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb.

Čas: 19 hod. 05 min.

Hlasovanie:

 • za: 8,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Ing. Jozef Kubala.

Uznesenie č. IV-4/2017

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh rozpočtového opatrenia č. 4-1/2017 (predkladá Ing. Zuzana Jancová).

OZ schvaľuje: rozpočtové opatrenie č. 4-1 podľa predloženého návrhu starostky obce. Celkové príjmy aj výdavky sa znižujú o 1 561 781 €.

Čas: 20:00 hod.

Hlasovanie:

 • za: 8,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Ing. Jozef Kubala.

Uznesenie č. IV-5/2017

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh Pavla Škutu na opravu hasičskej striekačky DHZ Nesluša.

OZ schvaľuje pridelenie 500 € opravu hasičskej striekačky DHZ Nesluša.

Čas: 20 hod. 05. min.

Hlasovanie:

 • za: 8,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Pavol Janec, Ing. Jozef Kubala.
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.