Uznesenia zo IV. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nesluši konaného dňa 16. 12. 2016.

Uznesenie č. IV-1/2016

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

 1. voľbu overovateľov zápisnice
 2. program rokovania IV. riadneho zasadnutia OZ s tým, že
 • za bod 1 sa zaradí kontrola uznesení prijatých na minulých zasadnutiach obecného zastupiteľstva,
 • ruší sa bod 4 programu – programový rozpočet Obce Nesluša na r. 2017 - 2019,
 • za bod 8 sa zaradí rozpočtové opatrenie ZŠ Nesluša

OZ schvaľuje:

 1. overovateľov zápisnice: 1. Anna Dupkalová, 2. Ján Lisko,
 2. program IV. zasadnutia OZ s navrhnutými úpravami.

Čas: 18 hod. 10 min.

Hlasovanie

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Anton Janáčik.

Uznesenie č. IV-2/2016

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

 1. záverečný účet obce za rok 2015, overenie závierky audítorom,
 2. stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce.

Obecné zastupiteľstvo

 1. berie na vedomie rozbor rozpočtového hospodárenia obce za rok 2015, správu audítora za rok 2015 a stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce,
 2. schvaľuje záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad,
 3. schvaľuje Prebytok rozpočtu v sume € 188 432,61, zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, použiť na tvorbu rezervného fondu vo výške 100 %, t. j. € 188 432,61.

Čas: 18 hod. 15 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Anton Janáčik.

Uznesenie č. IV-3/2016

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh VZN Obce Nesluša o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení Obce Nesluša (predkladá starostka Ing. Zuzana Jancová).

OZ schvaľuje VZN č. 3/2016 Obce Nesluša o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení Obce Nesluša.

Čas: 18 hod. 17 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Anton Janáčik.

Uznesenie č. IV-4/2016

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh rozpočtového opatrenia č. 4-2/2016 (predkladá starostka Ing. Z. Jancová).

OZ schvaľuje: rozpočtové opatrenie č. 4-2/2016.

Čas: 18 hod. 20 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Anton Janáčik.

Uznesenie č. IV-5/2016

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh starostky Ing. Zuzany Jancovej na preradenie školskej jedálne zo subjektu Základnej školy Nesluša na subjekt Materskej školy Nesluša.

OZ schvaľuje: preradenie školskej jedálne zo subjektu Základnej školy Nesluša na subjekt Materskej školy Nesluša – bez právnej subjektivity.

OZ ukladá starostke obce – v prípade úspešnosti žiadosti o nenávratný finančný príspevok z eurodotácií v 1. kole – urobiť zmenu zriaďovacích listín ZŠ Nesluša a MŠ Nesluša a zachovať pracovný pomer so súčasnými zamestnancami školskej jedálne.

Čas: 18 hod. 40 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Anton Janáčik.

Uznesenie č. IV-6/2016

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh starostky Ing. Zuzany Jancovej na zrušenie komisie pre školstvo, mládež, kultúru a šport OZ Nesluša.

Čas: 18 hod. 50 min.

Hlasovanie:

 • za: 4,
 • proti: Pavol Janec, Juraj Janiš,
 • zdržal sa: Rudolf Jantošík, Ing. Jozef Kubala, Ľubomír Slíž,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Anton Janáčik.

OZ zamieta návrh starostky Ing. Z. Jancovej na zrušenie komisie pre školstvo, mládež, kultúru a šport OZ Nesluša.

Uznesenie č. IV-7/2016

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: oznámenie predsedu komisie pre školstvo, mládež, kultúru a šport OZ Nesluša o vzdaní sa predsedníctva v komisii.

OZ berie na vedomie: ukončenie predsedníctva Pavla Janca v komisii pre školstvo, mládež, kultúru a šport OZ Nesluša.

Čas: 19 hod. 05 min.

 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Anton Janáčik.

Uznesenie č. IV-8/2016

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: Správy o činnosti hlavnej kontrolórky za štvrtý štvťrok 2016 zo 4.11.2016 a 24.11.2016 a plán činnosti hlavnej kontrolórky na prvý polrok 2017.

Obecné zastupiteľstvo

 1. berie na vedomie správy o činnosti hlavnej kontrolórky za štvrtý štvťrok 2016 zo 04. 11. 2016 a 24. 11. 2016,
 2. schvaľuje plán činnosti hlavnej kontrolórky na prvý polrok 2017.

Čas: 19 hod. 35 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Anton Janáčik.

Uznesenie č. IV-9/2016

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh rozpočtového opatrenia ZŠ Nesluša (predkladá riaditeľka ZŠ v Nesluši Mgr. Blanka Sýkorová).

OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie ZŠ Nesluša s výhradami: je potrebné zjednodušiť predkladané výkazy, vysvetliť podrobnejšie pomocou komentárov rozpočtové opatrenia týkajúce sa príjmov a výdavkov.

Čas: 19 hod. 38 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Anton Janáčik.

Uznesenie č. IV-10/2016

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní príspevku na stravovanie pre dôchodcov (predkladá hlavná kontrolórka Ing. Zuzana Skokanová).

OZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 4 o poskytovaní príspevku na stravovanie pre dôchodcov s tým, že v § 3 Výška príspevku sa text "Príspevok obce na stravovanie je vo výške 0,50 EUR" mení nasledovne: "Príspevok obce na stravovanie je vo výške 0,80 EUR".

Čas: 19 hod. 40 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Anton Janáčik.

Uznesenie č. IV-11/2016

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh VZN o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2017 (predkladá Ing. Jana Škutová).

OZ schvaľuje: Všeobecne záväzné nariadenie č. 5 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2017.

Čas: 19 hod. 42 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Anton Janáčik.

Uznesenie č. IV-12/2016

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2017 (predkladá Ing. Jana Škutová).
 
OZ schvaľuje: VZN č. 6 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2017.

Čas: 19 hod. 45 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Anton Janáčik.

Uznesenie č. IV-13/2016

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach obce Nesluša za psa, za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje (predkladá Ing. Jana Škutová).
 
OZ schvaľuje: Všeobecne záväzné nariadenie č. 7 o miestnych daniach obce Nesluša za psa, za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje.

Čas: 19 hod. 47 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Anton Janáčik

Uznesenie č. IV-14/2016

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o vykonávaní zmien a doplnkov Územného plánu obce Nesluša (predkladá Vincent Nemček).
 
OZ schvaľuje: Všeobecne záväzné nariadenie č. 8 o vykonávaní zmien a doplnkov Územného plánu obce Nesluša s nasledujúcou zmenou:

V časti druhej, článku 1, bode 2, odseku d) sa text "Obecné zastupiteľstvo schvaľuje spoluúčasť na úhrade nákladov spojených s vykonaním zmien a doplnkov žiadateľov vo výške 50% uhradí obstarávateľ a 50% uhradí žiadateľ pri podaní žiadosti do pokladne obstarávateľa. Cena bude stanovená podľa výšky nákladov k výmere pozemku , ktorý bude predmetom žiadosti o vykonanie zmeny a doplnok Územného plánu. (náklady/m2)" mení nasledovne:

"e) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje spoluúčasť žiadateľov na úhrade nákladov spojených s vykonaním zmien a doplnkov vo výške 50%. Žiadateľ uhradí poplatok spojený s vykonaním zmien a doplnkov v Územnom pláne pri podaní žiadosti do pokladne obstarávateľa. Výška poplatku bude priamoúmerná veľkosti pozemku, ktorý bude predmetom žiadosti o vykonanie zmeny alebo doplnku v Územnom pláne. Poplatok žiadateľa sa stanoví nasledujúcim vzorcom:

Poplatok = (náklady spojené s vykonaním zmeny v územnom pláne) × (výmera pozemku žiadateľa) ÷ (celková výmera pozemkov zahrnutých v žiadosti) ÷ 2

f) V prípade zamietnutia žiadosti o zmenu alebo doplnok Uzemného plánu, môže žiadateľ obstarávateľa požiadať o vrátenie poplatku v plnej výške, ale len za podmienky, že v procese hodnotenia zmien a doplnkov nevznikli finančné náklady. V prípade vzniku finančných nákladov, sa tieto náklady odpočítajú od výšky účastníkovho poplatku."

Nasledujúce odseky sa prečíslujú.

Čas: 20 hod. 10 min.

Hlasovanie:

 • za: 6,
 • proti: Pavol Janec, Juraj Janiš, Rudolf Jantošík,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Anton Janáčik.

Uznesenie č. IV-15/2016

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh VZN o tvorbe, ochrane, správe a údržbe alebo obnove zelene a zásadách ochrany prírody a krajiny (predkladá doc. Ing. Jaroslav Král CSc.).
 
OZ schvaľuje: VZN Obce Nesluša č. 9/2016 o tvorbe, ochrane, správe a údržbe alebo obnove zelene a zásadách ochrany prírody a krajiny.

Čas: 20 hod. 15 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Anton Janáčik.

Uznesenie č. IV-16/2016

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh predsedu komisie PLVH a ochrany životného prostredia Ing. Jána Vojteka na doplnenie nového člena komisie (pod. č. 2016/1626).

OZ volí Radoslava Sucháňa za člena komisie poľnohospodárskej, lesného a vodného hospodárstva a ochrany životného prostredia.

Čas: 20 hod. 25 min.

Hlasovanie:

 • za: 8,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Anton Janáčik, Rudolf Jantošík.

Uznesenie č. IV-17/2016

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Anny Liskovej, bytom Nesluša XXX, roč. XXXX o predĺženie zmluvy na prenájom časti pozemku (pod. č. 2016/1685).

OZ schvaľuje Anne Liskovej, bytom Nesluša XXX, roč. XXXX predĺženie zmluvy o prenájom časti pozemku č. KNC 434 o výmere 13 m2.

Čas: 20 hod. 30 min.

Hlasovanie:

 • za: 8,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Anton Janáčik, Rudolf Jantošík.

Uznesenie č. IV-18/2016

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Spoločenstva vlastníkov bytov Nesluša 1027 o udelenie výnimky pri spoplatnenom parkovaní v obci (pod. č. 2016/1690).

Čas: 20 hod. 35 min.

Hlasovanie:

 • za: 0,
 • proti: 8,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Anton Janáčik, Rudolf Jantošík.

OZ zamieta udelenie bezplatného parkovania motorových vozidiel pre vlastníkov bytov: Spoločenstvo vlastníkov bytov Nesluša 1027, BYTOSPOL Nesluša 975, bytový dom Nesluša 838, bytový dom Nesluša 963.

Uznesenie č. IV-19/2016

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Antona Šarlinu, bytom Nesluša XXX o zámenu parcely č. KNC 1305 vo vlastníctve obce s časťou parcely 3319/4, ktorá je vo vlastníctve A. Šarlinu (pod. č. 2016/1366).

Čas: 20 hod. 37 min.

Hlasovanie:

 • za: 0,
 • proti: 8,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Anton Janáčik, Rudolf Jantošík.

OZ zamieta: zámennú zmluvu medzi Obcou Nesluša a Antonom Šarlinom, bytom Nesluša XXX o zámenu parcely č. KNC 1305 vo vlastníctve obce s časťou parcely 3319/4, ktorá je vo vlastníctve A. Šarlinu.

Uznesenie č. IV-20/2016

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Jaroslavy Janáčovej, bytom Nesluša XXX o prenájom pozemku (pod. č. 2016/1483).

OZ schvaľuje Jaroslave Janáčovej, bytom Nesluša XXX prenájom časti pozemku č. 434/1 v kat. ú. Nesluša o výmere 70 m2. Výška nájomného bude stanovená podľa platného VZN č. 3/2016. Dĺžka nájomného je 5 rokov so začiatkom od 01.01.2017.

Čas: 20 hod. 40 min.

Hlasovanie:

 • za: 8,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Anton Janáčik, Rudolf Jantošík.

Uznesenie č. IV-21/2016

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Mgr. Jany Bendovej, bytom Nesluša XXX o prenájom obecných priestorov v Základnej škole – v priestoroch telocvične (pod. č. 2016/1487).

OZ schvaľuje Mgr. Jane Bendovej, bytom Nesluša XXX prenájom obecných priestorov v Základnej škole – v priestoroch telocvične, za účelom súkromného podnikania v oblasti masážno-relaxačnej činnosti a pedikúry na rok 2017.

Čas: 20 hod. 45 min.

Hlasovanie:

 • za: 8,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Anton Janáčik, Rudolf Jantošík.

Uznesenie č. IV-22/2016

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Asociácie furmanov Slovenska klub Nesluša o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša v roku 2017 na projekt "Neslušský chomút 2017" (pod. č. 2016/1363).

Návrh uznesenia: OZ schvaľuje pre Asociáciu furmanov Slovenska klub Nesluša poskytnutie dotácie vo výške € 2 500,00 z rozpočtu obce Nesluša v roku 2017 na projekt "Neslušský chomút 2017".

Čas: 20 hod. 55 min.

Hlasovanie:

 • za: Ing. Jozef Kubala, Pavol Škuta,
 • proti: 6,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Anton Janáčik, Rudolf Jantošík.

OZ zamieta dotáciu z rozpočtu obce Nesluša v roku 2017 vo výške € 2 500,00 pre Asociáciu furmanov Slovenska klub Nesluša na projekt "Neslušský chomút 2017".

Uznesenie č. IV-23/2016

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Asociácie furmanov Slovenska klub Nesluša o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša v roku 2017 na projekt "Neslušský chomút 2017" (pod. č. 2016/1363).

Návrh uznesenia: OZ schvaľuje pre Asociáciu furmanov Slovenska klub Nesluša poskytnutie dotácie vo výške € 3 000,00 z rozpočtu obce Nesluša v roku 2017 na projekt "Neslušský chomút 2017".

Čas: 20 hod. 57 min.

Hlasovanie:

 • za: 6,
 • proti: Ing. Jozef Kubala, Pavol Škuta,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Anton Janáčik, Rudolf Jantošík.

OZ schvaľuje dotáciu z rozpočtu obce Nesluša v roku 2017 vo výške € 3 000,00 pre Asociáciu furmanov Slovenska klub Nesluša na projekt "Neslušský chomút 2017".

Uznesenie č. IV-24/2016

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť občianskeho združenia Kultúra v Nesluši o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša v roku 2017 na projekt "Rocknes 2017" (pod. č. 2016/1376).

OZ schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša v roku 2017 na projekt "Rocknes 2017" vo výške € 4 000,00 pre občianske združenie Kultúra v Nesluši.

Čas: 21 hod. 05 min.

Hlasovanie:

 • za: 8,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Anton Janáčik, Rudolf Jantošík.

Uznesenie č. IV-25/2016

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť občianskeho združenia Priatelia Kysúc o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša v roku 2017 na projekt "Usporiadanie regionálnych majstrovstiev a slovenského pohára pretekov turistickej zdatnosti" (pod. č. 2016/1372).

OZ schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša v roku 2017 na projekt "Usporiadanie regionálnych majstrovstiev a slovenského pohára pretekov turistickej zdatnosti" vo výške € 1 000,00 pre občianske združenie Priatelia Kysúc.

Čas: 21 hod. 10 min.

Hlasovanie:

 • za: 8,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Anton Janáčik, Rudolf Jantošík.

Uznesenie č. IV-26/2016

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Slovenského červeného kríža, miestny spolok Nesluša o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša v roku 2017 na projekt "Darcovstvo krvi – organizovanie odberov" (pod. č. 2016/1318).

OZ schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša v roku 2017 na projekt "Darcovstvo krvi – organizovanie odberov" vo výške € 1 800,00 pre Slovenský červený kríž, miestny spolok Nesluša.

Čas: 21 hod. 11 min.

Hlasovanie:

 • za: 8,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Anton Janáčik, Rudolf Jantošík.

Uznesenie č. IV-27/2016

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Spojenej organizácie SZTP a ZPCCH v Nesluši o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša na činnosť spolku v roku 2017 (pod. č. 2016/1347).

OZ schvaľuje Spojenej organizácii SZTP a ZPCCH v Nesluši poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša na činnosť spolku v roku 2017 vo výške € 1 100,00.

Čas: 21 hod. 12 min.

Hlasovanie:

 • za: 8,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Anton Janáčik, Rudolf Jantošík.

Uznesenie č. IV-28/2016

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Šachového klubu Mladosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša na činnosť klubu v roku 2017 (pod. č. 2016/1170).

Návrh uznesenia: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša na činnosť Šachového klubu Mladosť v roku 2017 vo výške € 1 400,00.

Čas: 21 hod. 13 min.

Hlasovanie:

 • za: Juraj Janiš, Ing. Jozef Kubala,
 • proti: 6,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Anton Janáčik, Rudolf Jantošík.

OZ zamieta poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša na činnosť Šachového klubu Mladosť v roku 2017 vo výške € 1 400,00.

Uznesenie č. IV-29/2016

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Šachového klubu Mladosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša na činnosť klubu v roku 2017 (pod. č. 2016/1170).

Návrh uznesenia: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša na činnosť Šachového klubu Mladosť v roku 2017 vo výške € 1 000,00.

OZ schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša na činnosť Šachového klubu Mladosť v roku 2017 vo výške € 1 000,00.

Čas: 21 hod. 14 min.

Hlasovanie:

 • za: 6,
 • proti: Juraj Janiš, Ing. Jozef Kubala,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Anton Janáčik, Rudolf Jantošík.

Uznesenie č. IV-30/2016

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Športového klubu Nesluša o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša na činnosť futbalového klubu v roku 2017 (pod. č. 2016/1375).

OZ schvaľuje Športovému klubu Nesluša poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša na činnosť futbalového klubu v roku 2017 vo výške € 4 200,00.

Čas: 21 hod. 15 min.

Hlasovanie:

 • za: 8,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Anton Janáčik, Rudolf Jantošík.

Uznesenie č. IV-31/2016

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Aleny Sýkorovej o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša v roku 2016 na projekt "Výmena a pokladanie nových rúr skupinového vodovodu" (pod. č. 2016/1172).

OZ schvaľuje Alene Sýkorovej poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša v roku 2016 na projekt "Výmena a pokladanie nových rúr skupinového vodovodu" vo výške € 151,66.

Čas: 21 hod. 17 min.

Hlasovanie:

 • za: 8,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Anton Janáčik, Rudolf Jantošík.

Uznesenie č. IV-32/2016

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosti o finančný príspevok Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti sv. Jakuba, Kysucké Nové Mesto ako zriaďovateľa Centra voľného času sv. Jakuba v Kysuckom Novom Meste (pod. č. 2016/1417) a Rímskokatolíckej cirkvi, Žilinskej diecézy ako zriaďovateľa Centra voľného času ako súčasť Katolíckej spojenej školy, Nám. A. Škrábika 5, Rajec (pod. č. 2016/1456)

OZ schvaľuje

 1. pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť sv. Jakuba, Kysucké Nové Mesto ako zriaďovateľa Centra voľného času sv. Jakuba v Kysuckom Novom Meste 88 % príslušného násobku dotácie určenej na dieťa v Centre voľného času Nesluša podľa zákona č. 596/2003. Presná výška dotácií bude určená po schválení prílohy č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 7/2015 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesluša na rok 2017.
 2. pre Rímskokatolícku cirkev, Žilinská diecéza ako zriaďovateľa Centra voľného času ako súčasť Katolíckej spojenej školy, Nám. A. Škrábika 5, Rajec 88 % príslušného násobku dotácie určenej na dieťa v Centre voľného času Nesluša podľa zákona č. 596/2003. Presná výška dotácií bude určená po schválení prílohy č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 7/2015 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesluša na rok 2017.

Čas: 21 hod. 20 min

Hlasovanie:

 • za: 8,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Anton Janáčik, Rudolf Jantošík.

Uznesenie č. IV-33/2016

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Jednoty dôchodcov Slovenska – Nesluša o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša v roku 2017 na projekt "Seniori poznávajú Slovensko 2017" (pod. č. 2016/1556).

Návrh uznesenia: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša v roku 2017 Jednote dôchodcov Slovenska – Nesluša na projekt "Seniori poznávajú Slovensko 2017" vo výške € 800,00.

Čas: 21 hod. 30 min.

Hlasovanie:

 • za: Pavol Janec, Juraj Janiš, Ing. Jozef Kubala, Pavol Škuta,
 • proti: 4,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Anton Janáčik, Rudolf Jantošík.

OZ zamieta poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša v roku 2017 Jednote dôchodcov Slovenska – Nesluša na projekt "Seniori poznávajú Slovensko 2017" vo výške € 800,00.

Uznesenie č. IV-34/2016

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Jednoty dôchodcov Slovenska – Nesluša o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša v roku 2017 na projekt "Seniori poznávajú Slovensko 2017" (pod. č. 2016/1556).

Návrh uznesenia: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša v roku 2017 Jednote dôchodcov Slovenska – Nesluša na projekt "Seniori poznávajú Slovensko 2017" vo výške € 500,00.

Čas: 21 hod. 32 min.

Hlasovanie:

 • za: 4,
 • proti: Pavol Janec, Juraj Janiš, Ing. Jozef Kubala, Pavol Škuta,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Anton Janáčik, Rudolf Jantošík.

OZ zamieta poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Nesluša v roku 2017 Jednote dôchodcov Slovenska – Nesluša na projekt "Seniori poznávajú Slovensko 2017" vo výške € 500,00.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.