Uznesenia zo VI. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nesluši konaného dňa 23. 09. 2015.

Uznesenie č. VI-1/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo voľbu overovateľov zápisnice.

OZ schvaľuje overovateľov zápisnice: 1. Ľubomír Slíž, 2. Ján Lisko.

Čas: 17 hod. 02 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Rudolf Jantošík, Ing. Jozef Kubala.

Uznesenie č. VI-2/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo program VI. zasadnutia OZ.

OZ schvaľuje program VI. zasadnutia OZ.

Čas: 17 hod. 04 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Rudolf Jantošík, Ing. Jozef Kubala.

Uznesenie č. VI-3/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: predbežný návrh firmy MIDUKO na prestavbu hornej ZŠ spolu s približnou finančnou kalkuláciou.

 1. OZ berie na vedomie informáciu firmy MIDUKO.
 2. OZ ukladá obecnému úradu zabezpečiť vypracovanie podrobnejšej finančnej analýzy s bližším upresnením počtu klientov, personálu, nákladov a príjmov.

Čas: 17 hod. 32 min.

Hlasovanie:

 • za: 10,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Jozef Kubala.

Uznesenie č. VI-4/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Miroslava Mihu a manželky Lýdie, bytom Nesluša 440 o odkúpenie ornej pôdy vo vlastníctve Obce Nesluša (pod. č. 2014/2096).

OZ schvaľuje z dôvodu hodného osobitného zreteľa odpredaj obecného majetku - pozemku č. KNC 724/4 orná pôda o výmere 5 m2 v kat. ú. Nesluša – kupujúcim Miroslavovi Mihovi a manželke Lýdii, bytom Nesluša 440 za cenu 7 €/m2. Náklady spojené s prepisom tejto nehnuteľnosti v katastri nehnuteľností bude hradiť kupujúci.

Čas: 17 hod. 50 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Ing. Marian Chovaňák,
 • neprítomní: Ing. Jozef Kubala.

Uznesenie č. VI-5/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

 1. žiadosť Ing. Michala Ďuranu, Nesluša 731 o odkúpenie časti pozemku (p. č. 2015/1205),
 2. žiadosť Ing. Jozefa Sekeru a manželky Mgr. Martiny Sekerovej, Clementisova 1036/31, Kysucké Nové Mesto o odkúpenie časti pozemku (p. č. 2015/1206).

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje

 1. z dôvodu hodného osobitného zreteľa odpredaj časti obecného majetku - pozemku o výmere 18 m2 zastavanej plochy z parcely č. KNE 10567, ktorý bol geometrickým plánom č. 34933590-45/2014 vyčlenený a označený ako parcela č. KNC 1400/2 – 18 m2 zastavanej plochy kupujúcemu Ing. Michalovi Ďuranovi, bytom Nesluša 731 za cenu 7 €/m2. Náklady spojené s prepisom tejto nehnuteľnosti v katastri nehnuteľností bude hradiť kupujúci.
 2. z dôvodu hodného osobitného zreteľa odpredaj časti obecného majetku – pozemku o výmere 17 m2 zastavanej plochy z parcely č. KNE 10567, ktorý bol geometrickým plánom č. 34933590-45/2014 vyčlenený a označený ako parcela č. KNC 1400/3 - 17 m2 zastavanej plochy kupujúcim Ing. Jozefovi Sekerovi a manželke Mgr. Martine Sekerovej, bytom Clementisova 1036/31 Kysucké Nové Mesto za cenu 7 €/m2. Náklady spojené s prepisom tejto nehnuteľnosti v katastri nehnuteľností bude hradiť kupujúci.

Čas: 17 hod. 55 min.

Hlasovanie:

 • za: 10,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Jozef Kubala.

Uznesenie č. VI-6/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Jána Škora, Nesluša 319 a Antona Ďuriaša, Nesluša 1018 o odpoveď na vyslovenie podozrenia z porušovania ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. - nezlučiteľnosť funkcií, zamestnaní a činností a podozrenia zneužívania právomocí verejného činiteľa (p. č. 2015/1698).

Obecné zastupiteľstvo

 1. berie na vedomie stanovisko komisie na ochranu verejného záujmu k žiadosti Antona Ďuriaša, Nesluša č. 1018 a Jána Škora, Nesluša č. 319 zo dňa 27. 07. 2015;
 2. odporúča Antonovi Ďuriašovi, Nesluša č. 1018 a Jánovi Škorovi, Nesluša č. 319 obrátiť sa s predmetnou žiadosťou na orgány činné v trestnom konaní.

Čas: 18 hod. 00 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Rudolf Jantošík,
 • neprítomní: Ing. Jozef Kubala.

Uznesenie č. VI-7/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo stanovisko komisie na ochranu verejného záujmu k petícii občanov „za vysťahovanie neprihlásených občanov na prechodnom alebo trvalom pobyte, ubytovaných v objekte č. p. 1018 (Pegas), Nižný koniec, obec Nesluša“.

OZ berie na vedomie v súvislosti s predmetnou petíciou stanovisko a odporúčania komisie na ochranu verejného záujmu uvedené v zápisnici zo zasadnutia Komisie na ochranu verejného záujmu zo dňa 04. 09. 2015 bod 3 (príloha).

 • neprítomní: Ing. Jozef Kubala

Uznesenie č. VI-8/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh rozpočtového opatrenia Základnej školy Nesluša.

Obecné zastupiteľstvo odporúča starostke vyvolať stretnutie medzi riaditeľkou Základnej školy Nesluša, účtovníkom ZŠ, poslancami a komisiou finančnou, správy obecného majetku a sociálnou na preskúmanie oprávnenosti predložených požiadaviek.

Čas: 18 hod. 15 min.

Hlasovanie:

 • za: 10,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Jozef Kubala.

Uznesenie č. VI-9/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh komisie finančnej, správy obecného majetku a sociálnej OZ v Nesluši na zmenu vo VZN obce Nesluša č. 4/2015 O úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení.

OZ schvaľuje zmenu vo VZN obce Nesluša č. 4/2015 O úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení nasledovne:

V položke 8 Paušálna sadzba nájomného za prenajaté nebytové priestory ihriska obecného úradu sa text

"b) prenájom bufetu na ihrisku počas futbalových zápasoch, iných kultúrnych podujatí (zabezpečenie občerstvenia) organizovaného obcou, občianskym združením, fyzickými osobami - po dohode s organizátorom podujatia - 100 €

Prevádzkovateľ bufetu musí vlastniť platné živnostenské oprávnenie, registračnú pokladnicu a musí dodržať všetky zákonom stanovené predpisy súvisiace s poskytovaním služby a predajom tovaru na ihrisku.

c) prenájom materiálového vybavenia ihriska po dohode so správcom ihriska

 1. rozkladacie lavice - 3 € za deň/1 kus
 2. stoly - 3 € za deň/1 kus
 3. stany - 15 € za deň/1 kus"

mení nasledovne:

"b) prenájom bufetu na ihrisku počas futbalových zápasov - 10 €

c) prenájom bufetu na ihrisku počas iných kultúrnych podujatí (zabezpečenie občerstvenia) organizovaných obcou, občianskym združením, fyzickými osobami - po dohode s organizátorom podujatia - 100 €

Prevádzkovateľ bufetu musí vlastniť platné živnostenské oprávnenie, registračnú pokladnicu a musí dodržať všetky zákonom stanovené predpisy súvisiace s poskytovaním služby a predajom tovaru na ihrisku.

d) prenájom materiálového vybavenia ihriska po dohode so správcom ihriska

 1. rozkladacie lavice - 3 € za deň/1 kus
 2. stoly - 3 € za deň/1 kus
 3. stany - 15 € za deň/1 kus"

Čas: 18 hod. 20 min.

Hlasovanie:

 • za: 10,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Jozef Kubala.

Uznesenie č. VI-10/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Štefana Kubalu o poskytnutie dotácie na rekonštrukciu skupinového vodovodu U Holých 308,72 € (p. č. 2015/1810).

OZ schvaľuje 216,10 € na rekonštrukciu skupinového vodovodu U Holých.

Čas: 18 hod. 25 min.

Hlasovanie:

 • za: 10,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Jozef Kubala.

Uznesenie č. VI-11/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Štefana Plevka, bytom Nesluša 41 o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi - poskytnutie palivového dreva a uhlia (p. č. 2015/1440).

Čas: 18 hod. 27 min.

Hlasovanie:

 • za: 0,
 • proti: 10,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Jozef Kubala.

Obecné zastupiteľstvo zamieta žiadosť Štefana Plevka o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, nakoľko príjem žiadateľa presahuje životné minimum a žiadosť nespĺňa kritériá podľa VZN č. 6/2015.

Uznesenie č. VI-12/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Ing. Zuzany Jancovej na vyčlenenie 1500 € na zakúpenie kamier monitorujúcich nelegálne skládky odpadu.

OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie 3-2/2015 – presun z položky 717001 podprogramu 6.4 Zberný dvor 1500 € do položky 713003 Telekomunikačná technika podprogramu 5.4 Prevencia kriminality (kamerový systém) na zakúpenie kamier monitorujúcich nelegálne skládky odpadu.

Čas: 18 hod. 40 min.

Hlasovanie:

 • za: 10,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Jozef Kubala.

Uznesenie č. VI-13/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh Rudolfa Jantošíka o poskytnutie 2000 € z rozpočtu na financovanie kultúrnych akcií obce.

OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie 3-2/2015 – presun v programe 10.2 Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít z položky 642001 Dotácia na Rocknes 2000 € do položky 637002 Hody a ostatné podujatia obce.

Čas: 18 hod. 45 min.

Hlasovanie:

 • za: 9,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Ing. Marian Chovaňák,
 • neprítomní: Ing. Jozef Kubala.

Uznesenie č. VI-14/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh volebnej komisie pre voľbu hlavného kontrolóra Obce Nesluša.

Schvaľuje volebnú komisiu pre voľbu hlavného kontrolóra Obce Nesluša v zložení: Ing. Augustín Chovaňák – predseda komisie, Juraj Janiš – člen komisie, Ján Lisko – člen komisie.

Čas: 19 hod. 00 min.

Hlasovanie:

 • za: 10,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Jozef Kubala.

Uznesenie č. VI-15/2015

Obecné zastupiteľstvo uskutočnilo: voľbu hlavného kontrolóra Obce Nesluša.

volí v tajnom hlasovaní Ing. Zuzanu Skokanovú za hlavného kontrolóra Obce Nesluša na funkčné obdobie 2015-2021 (príloha zápisnica z voľby hlavného kontrolóra)

 • neprítomní: Ing. Jozef Kubala.

Uznesenie č. VI-16/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh Pavla Škutu na schválenie investičného zámeru revitalizácie centra obce.

OZ schvaľuje investičný zámer revitalizácie centra obce.

Čas: 20 hod. 15 min.

Hlasovanie:

 • za: 8,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: 0,
 • neprítomní: Ing. Marian Chovaňák, Rudolf Jantošík, Ing. Jozef Kubala.
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.