Uznesenia zo IV. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nesluši konaného dňa 26. 06. 2015.

Uznesenie č. IV-1/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

 1. voľbu overovateľov zápisnice;
 2. program rokovania IV. riadneho zasadnutia OZ s tým, že
  • za bod 1 sa zaradí oznámenie poslanca OZ v Nesluši Mgr. Miroslava Kubalu o vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva,
  • za bod 20 sa zaradí odstúpenie Mgr. Miroslava Kubalu z členstva v komisii finančnej, správy obecného majetku a sociálnej,
  • bod programu 21 – zrušenie predsedu komisie pre školstvo, mládež, kultúru a šport a voľba predsedu a ďalších členov komisie - sa nebude prejednávať a bude zaradený do programu nasledujúceho zasadnutia OZ.

OZ schvaľuje:

 1. overovateľov zápisnice: 1. Vincent Nemček, 2. Ing. Augustín Chovaňák.
 2. program IV. zasadnutia OZ s navrhnutými úpravami.

Čas: 16 hod. 10 min.

Hlasovanie:

 • za: 6,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Juraj Janiš, Ing. Jozef Kubala, Mgr. Miroslav Kubala, Ján Lisko, Ing. Marian Chovaňák.

Uznesenie č. IV-2/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh poslanca Pavla Janca na presunutie bodu programu 24 – informácie starostky za bod 9 – návrh na doplnenie rozpočtového opatrenia č. 1.

Čas: 16 hod. 11 min.

Hlasovanie:

 • za: Pavol Janec, Anton Janáčik, Pavol Škuta,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Ing. Augustín Chovaňák, Vincent Nemček, Rudolf Jantošík,
 • neprítomní: Juraj Janiš, Ing. Jozef Kubala, Mgr. Miroslav Kubala, Ján Lisko, Ing. Marian Chovaňák.

OZ zamieta: návrh poslanca Pavla Janca na presunutie bodu programu 24 – informácie starostky za bod 9 – návrh na doplnenie rozpočtového opatrenia č. 1.

Uznesenie č. IV-3/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: oznámenie Mgr. Miroslava Kubalu o vzdaní sa mandátu poslanca OZ a členstva v komisiách.

OZ berie na vedomie: vzdanie sa Mgr. Miroslava Kubalu mandátu poslanca OZ v Nesluši.

 • neprítomní: Juraj Janiš, Ing. Jozef Kubala, Mgr. Miroslav Kubala, Ján Lisko, Ing. Marian Chovaňák

Uznesenie č. IV-4/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh Štatútu obce Nesluša (predkladateľka starostka Ing. Zuzana Jancová).

OZ schvaľuje: Štatút obce Nesluša.

Čas: 16 hod. 20 min.

Hlasovanie:

 • za: 6 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Juraj Janiš, Ing. Jozef Kubala, Ján Lisko, Ing. Marian Chovaňák.

Uznesenie č. IV-5/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: Návrh všeobecne záväzného nariadenia Obce Nesluša o zabezpečení odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou v katastrálnom území obce Nesluša v mieste, kde je verejná kanalizácia vybudovaná (predkladateľka starostka Ing. Zuzana Jancová)

Čas: 16 hod. 28 min.

Hlasovanie:
za: 0,
proti: Ing. Augustín Chovaňák, Rudolf Jantošík,
zdržal sa: 4,
neprítomní: Juraj Janiš, Ing. Jozef Kubala, Ján Lisko, Ing. Marian Chovaňák.

zamieta: všeobecne záväzné nariadenie Obce Nesluša o zabezpečení odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou v katastrálnom území obce Nesluša v mieste, kde je verejná kanalizácia vybudovaná.

Uznesenie č. IV-6/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh č. 1 všeobecne záväzného nariadenia Obce Nesluša – Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku v Nesluši (predkladateľka starostka Ing. Zuzana Jancová).

OZ schvaľuje: Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nesluša č. 8/2015 – Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku v Nesluši.

Čas: 16 hod. 35 min.

Hlasovanie:

 • za: 7,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Jozef Kubala, Ján Lisko, Ing. Marian Chovaňák.

Uznesenie č. IV-7/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh Dodatku č. 1 k VZN Obce Nesluša č. 3/2015 o parkovaní a státí vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách (predkladateľ Ing. Augustín Chovaňák).

OZ schvaľuje: Dodatok č. 1 k VZN Obce Nesluša č. 3/2015 o parkovaní a státí vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách.

Čas: 16 hod. 40 min.

Hlasovanie:

 • za: 7,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Jozef Kubala, Ján Lisko, Ing. Marian Chovaňák.

Uznesenie č. IV-8/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh dodatku č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2009 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených obcou Nesluša, o určení sumy úhrady za sociálne služby, spôsob ich určenia a platenia (p. č. 2015/1272), (predkladateľ Bc. Jaroslava Žideková, Dom opatrovateľskej služby Nesluša a komisia finančná, správy obecného majetku a sociálna).

OZ schvaľuje: dodatok č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2009 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených obcou Nesluša, o určení sumy úhrady za sociálne služby, spôsob ich určenia a platenia.

Čas: 16 hod. 43 min.

Hlasovanie:

 • za: 7,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Jozef Kubala, Ján Lisko, Ing. Marian Chovaňák.

Uznesenie č. IV-9/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: Návrh dodatku č. 1 Prílohy č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2015 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení (sadzobník cien), (predkl. starostka Ing. Zuzana Jancová).

OZ schvaľuje dodatok č. 1 Prílohy č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2015 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení (sadzobník cien).

Čas: 16 hod. 47 min.

Hlasovanie:

 • za: 7,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Jozef Kubala, Ján Lisko, Ing. Marian Chovaňák.

Uznesenie č. IV-10/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: informáciu o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR.

berie na vedomie: informáciu o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR.

 • neprítomní: Ing. Jozef Kubala, Ján Lisko, Ing. Marian Chovaňák.

Uznesenie č. IV-11/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh poslancov Antona Janáčika a Rudolfa Jantošíka na doplnenie rozpočtového opatrenia č. 1/2015.

schvaľuje: doplnenie rozpočtového opatrenia č. 1/2015 podľa predloženého návrhu nasledovne: z podprogramu 10.2, položky „Dotácia na Rocknes“ sa presúva 2 000 € do podprogramu 9.1 na položku „Súťaže a športové podujatia – pľacový turnaj“.

Čas: 16 hod. 50 min.

Hlasovanie:

 • za: 6,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Vincent Nemček,
 • neprítomní: Ing. Jozef Kubala, Ján Lisko, Ing. Marian Chovaňák.

Uznesenie č. IV-12/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2015 s navrhnutou úpravou (Uznesenie IV-11/2015).

OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2015 s navrhnutou úpravou (Uznesenie IV-11/2015).

Čas: 16 hod. 58 min.

Hlasovanie:

 • za: 7,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Jozef Kubala, Ján Lisko, Ing. Marian Chovaňák.

Uznesenie č. IV-13/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

 1. záverečný účet obce za rok 2014, overenie závierky audítorom,
 2. stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce.

Obecné zastupiteľstvo

 1. berie na vedomie rozbor rozpočtového hospodárenia obce za rok 2014, správu audítora za rok 2014 a stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce;
 2. schvaľuje záverečný účet obce a celoročné hospodárenie s výhradami (nie je zatiaľ vyčíslený dopad súdneho sporu REaMOSS, s. r. o. vs. Obec Nesluša na hospodárenie);
 3. schvaľuje prebytok rozpočtu v sume € 6 152,62 zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov použiť na tvorbu rezervného fondu vo výške 100 %, t. j. € 6 152,62.

Čas: 17 hod. 10 min.

Hlasovanie:

 • za: 7,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Jozef Kubala, Ján Lisko, Ing. Marian Chovaňák.

Uznesenie č. IV-14/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh Ing. Zuzany Jancovej a komisie finančnej, správy obecného majetku a sociálnej na poverenie p. Marty Korenej spracovaním účtovníctva a miezd pre Základnú školu Nesluša.

OZ berie na vedomie návrh Ing. Zuzany Jancovej a komisie finančnej, správy obecného majetku a sociálnej na poverenie p. Marty Korenej spracovaním účtovníctva a miezd pre Základnú školu Nesluša.

 • neprítomní: Ing. Jozef Kubala, Ján Lisko, Ing. Marian Chovaňák.

Uznesenie č. IV-15/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Nesluša na funkčné obdobie 2015 - 2021.

Obecné zastupiteľstvo

 1. určuje: termín konania voľby hlavného kontrolóra Obce Nesluša na deň 10. august 2015;
 2. poveruje: starostku Obce Nesluša, aby podmienky na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra Obce Nesluša zverejnila na úradnej tabuli a webovej stránke Obce Nesluša v termíne podľa § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov najmenej 40 dní pred dňom konania voľby, t. j. 30. júna 2015.

Čas: 17 hod. 25 min.

Hlasovanie:

 • za: 7,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Jozef Kubala, Ján Lisko, Ing. Marian Chovaňák.

Uznesenie č. IV-16/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh predsedu DHZ Nesluša Ľubomíra Slíža na voľbu nového veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru Obce Nesluša.

OZ schvaľuje: Branislava Slíža ako veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru Obce Nesluša.

Čas: 17 hod. 27 min.

Hlasovanie:

 • za: 7,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Jozef Kubala, Ján Lisko, Ing. Marian Chovaňák.

Uznesenie č. IV-17/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za prvý polrok 2015.

OZ berie na vedomie: správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za prvý polrok 2015.

Čas: 17 hod. 28 min.

 • neprítomní: Ing. Jozef Kubala, Ján Lisko, Ing. Marian Chovaňák.

Uznesenie č. IV-18/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: plán činnosti hlavného kontrolóra na druhý polrok 2015.

OZ schvaľuje: plán činnosti hlavného kontrolóra na druhý polrok 2015.

Čas: 17 hod. 30 min.

Hlasovanie:

 • za: 7,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Jozef Kubala, Ján Lisko, Ing. Marian Chovaňák.

Uznesenie č. IV-19/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh starostky Ing. Zuzany Jancovej na registráciu Obce Nesluša v občianskom združení Miestna akčná skupina Dolné Kysuce.

OZ schvaľuje: registráciu Obce Nesluša v občianskom združení Miestna akčná skupina Dolné Kysuce.

Čas: 17 hod. 35 min.

Hlasovanie:

 • za: 7,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Jozef Kubala, Ján Lisko, Ing. Marian Chovaňák.

Uznesenie č. IV-20/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

 1. návrh na určenie predsedu centrálnej inventarizačnej komisie na hnuteľný a nehnuteľný majetok,
 2. návrh na určenie členov centrálnej inventarizačnej komisie na hnuteľný a nehnuteľný majetok.

Obecné zastupiteľstvo:

 1. volí Antona Janáčika za predsedu centrálnej inventarizačnej komisie na hnuteľný a nehnuteľný majetok,
 2. volí Ing. Augustína Chovaňáka, Pavla Janca, Juraja Janiša, Rudolfa Jantošíka, Vincenta Nemčeka, Pavla Škutu za členov centrálnej inventarizačnej komisie na hnuteľný a nehnuteľný majetok.

Čas: 17 hod. 35 min.

Hlasovanie:

 • za: 6,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Anton Janáčik,
 • neprítomní: Ing. Jozef Kubala, Ján Lisko, Ing. Marian Chovaňák.

Uznesenie č. IV-21/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

 1. odstúpenie člena komisie PLVH a ŽP Miroslava Škoríka z členstva v komisii,
 2. voľbu nového člena komisie PLVH a ŽP.
 1. berie na vedomie odstúpenie člena komisie PLVH a ŽP Miroslava Škoríka z členstva v komisii,
 2. volí Pavla Plošticu za nového člena komisie PLVH a ŽP.

Čas: 17 hod. 38 min.

Hlasovanie:

 • za: 7,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Jozef Kubala, Ján Lisko, Ing. Marian Chovaňák.

Uznesenie č. IV-22/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: odstúpenie Mgr. Miroslava Kubalu z členstva v komisii finančnej, správy obecného majetku a sociálnej.

berie na vedomie: odstúpenie Mgr. Miroslava Kubalu z členstva v komisii finančnej, správy obecného majetku a sociálnej.

 • neprítomní: Ing. Jozef Kubala, Ján Lisko, Ing. Marian Chovaňák.

Uznesenie č. IV-23/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

 1. správu dočasnej komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov,
 2. návrh na zrušenie dočasnej komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

berie na vedomie:

 1. správu dočasnej komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov,
 2. ruší dočasnú komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Čas: 17 hod. 45 min.

Hlasovanie:

 • za: 7
 • proti: 0
 • zdržal sa: 0
 • neprítomní: Ing. Jozef Kubala, Ján Lisko, Ing. Marian Chovaňák

Uznesenie č. IV-24/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

 1. návrh na zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu,
 2. voľbu predsedu komisie na ochranu verejného záujmu,
 3. voľbu členov komisie na ochranu verejného záujmu.
 1. zriaďuje komisiu na ochranu verejného záujmu,
 2. volí Ing. Augustína Chovaňáka za predsedu komisie na ochranu verejného záujmu,
 3. volí Juraja Janiša, Antona Janáčika, Vincenta Nemčeka a Ing. Jozefa Kubalu za členov komisie na ochranu verejného záujmu.

Čas: 17 hod. 48 min.

Hlasovanie:

 • za: 7,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Jozef Kubala, Ján Lisko, Ing. Marian Chovaňák.

Uznesenie č. IV-25/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Petra Svrčka, Nesluša 833 o finančnú pomoc pri výmene kanalizačných rúr (p. č. 2015/1381).

schvaľuje: preplatenie nákladov Petrovi Svrčkovi vo výške € 1 500,00 s tým, že budú práce a stavebný materiál fakturované na Obec Nesluša.

Čas: 18 hod. 20 min.

Hlasovanie:

 • za: 7,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Jozef Kubala, Ján Lisko, Ing. Marian Chovaňák.

Uznesenie č. IV-26/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť finančnej komisie o predloženie účtovného denníka ZŠ Nesluša.

ukladá ZŠ Nesluša predloženie účtovného denníka obsahujúceho výdavky na prevádzku a údržbu (mimo mzdových výdavkov) za rok 2014 a 2015 v elektronickej forme komisii finančnej, správy obecného majetku a sociálnej.

Čas: 18 hod. 40 min.

Hlasovanie:

 • za: 6,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Anton Janáčik,
 • neprítomní: Ing. Jozef Kubala, Ján Lisko, Ing. Marian Chovaňák.

Uznesenie č. IV-27/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh darovacej zmluvy o prevode nehnuteľností uzavretej medzi darcami: JUDr. Milan Chovanec, r. Chovanec, Ladislav Kubala, r. Kubala, Peter Hvozár, r. Hvozár, Ján Janiš, r. Janiš, Ing. Radoslav Bočej, r. Bočej a obdarovaným: Obec Nesluša

 1. schvaľuje podmienečne návrh darovacej zmluvy o prevode nehnuteľností uzavretej medzi darcami: JUDr. Milan Chovanec, r. Chovanec, Ladislav Kubala, r. Kubala, Peter Hvozár, r. Hvozár, Ján Janiš, r. Janiš, Ing. Radoslav Bočej, r. Bočej a obdarovaným: Obec Nesluša. Podmienkou schválenia zmluvy je úprava znenia bodu II.3. zmluvy tak, aby výklad jeho znenia neukladal povinnosť Obci Nesluša zabezpečiť dodávku osvetlenia a konečnú povrchovú úpravu komunikácie po vykonaní stavebných úprav podľa bodu II.2., ale táto povinnosť bola časovo naviazaná na ukončenie predpokladanej výstavby rodinných domov.
 2. ukladá starostke obce pristúpiť k podpísaniu zmluvy až po úprave znenia bodu II.3. zmluvy schválenej obecným zastupiteľstvom.

Čas: 19 hod. 10 min.

Hlasovanie:

 • za: 7,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Jozef Kubala, Ján Lisko, Ing. Marian Chovaňák.

Uznesenie č. IV-28/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh predsedu komisie výstavby a územného plánovania na zakúpenie dopravných značiek.

schvaľuje: 3000 € na zakúpenie dopravných značiek.

Čas: 19 hod. 15 min.

Hlasovanie:

 • za: 7,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Jozef Kubala, Ján Lisko, Ing. Marian Chovaňák.

Uznesenie č. IV-29/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh predsedu komisie výstavby a územného plánovania Vincenta Nemčeka na vyčlenenie finančných prostriedkov na osadenie zbernej šachty na prístupovej ceste u Hollých.

schvaľuje: vyčlenenie 1000 € na osadenie zbernej šachty na prístupovej ceste u Hollých.

Čas: 19 hod. 17 min.

Hlasovanie:

 • za: 7,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Jozef Kubala, Ján Lisko, Ing. Marian Chovaňák.

Uznesenie č. IV-30/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Volodymyra Moroza, bytom Nesluša 202 o vydanie rezidenčnej karty (p. č. 2015/583).

schvaľuje : žiadosť Volodymyra Moroza, bytom Nesluša 202 o osobitné užívanie verejného priestranstva – trvalé parkovanie vozidla a vydanie parkovacej karty na dobu neurčitú so začiatkom od 01. 07. 2015 na miesto o rozmere 2,5 x 5,0 m, ktoré sa bude nachádzať na parcele č. KNC 2210 podľa zákresu, ktorý je súčasťou žiadosti.

Čas: 19 hod. 40 min.

Hlasovanie:

 • za: 7,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Jozef Kubala, Ján Lisko, Ing. Marian Chovaňák.

Uznesenie č. IV-31/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Kataríny Janáčovej, bytom Nesluša 838 o vydanie rezidenčnej karty (2015/527).

schvaľuje: žiadosť Kataríny Janáčovej, Nesluša 838 o osobitné užívanie verejného priestranstva – trvalé parkovanie vozidla a vydanie parkovacej karty na dobu neurčitú so začiatkom od 01. 07. 2015 na miesto o rozmere 2,3 x 4,2 m, ktoré sa bude nachádzať na parcele č. KNC 434/1 pred bytovým domom s. č. 838 podľa zákresu priloženého k žiadosti.

Čas: 19 hod. 43 min.

Hlasovanie:

 • za: 7,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Jozef Kubala, Ján Lisko, Ing. Marian Chovaňák.

Uznesenie č. IV-32/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Moniky Liskovej, bytom Nesluša 838 o vydanie rezidenčnej karty (p. č. 2015/640).

schvaľuje: žiadosť Moniky Liskovej, Nesluša 838 o osobitné užívanie verejného priestranstva – trvalé parkovanie vozidla a vydanie parkovacej karty na dobu neurčitú so začiatkom od 01. 07. 2015 na miesto o rozmere 2,3 x 4,2 m, ktoré sa bude nachádzať na parcele č. KNC 434/1 pred bytovým domom s. č. 838 podľa zákresu priloženého k žiadosti.

Čas: 19 hod. 48 min.

Hlasovanie:

 • za: 7,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Jozef Kubala, Ján Lisko, Ing. Marian Chovaňák.

Uznesenie č. IV-33/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Jána Svrčka a manželky Vilmy, bytom Nesluša 1039 o prenájom časti pozemku č. KNC 1679 v kat. ú. Nesluša podľa predloženého návrhu o rozmeroch 7 x 4,3 m (o celkovej ploche cca 30 m2) oproti rodinnému domu s. č. 1039 a schválenie výstavby prístrešku na drevo na prenajatom pozemku (p. č. 2015/1240).

schvaľuje: Jánovi Svrčkovi a manželke Vilme, Nesluša 1039 prenájom časti pozemku č. KNC 1679 v kat. ú. Nesluša podľa predloženého návrhu o rozmeroch 7 x 4,3 m (o celkovej ploche cca 30 m2) oproti rodinného domu s. č. 1039 na dobu neurčitú a schvaľuje výstavbu dočasného prístrešku na drevo na prenajatom pozemku. Výška nájomného bude stanovená podľa platného VZN č. 4/2015.

Čas: 20 hod. 00 min.

Hlasovanie:

 • za: 7,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Jozef Kubala, Ján Lisko, Ing. Marian Chovaňák.

Uznesenie č. IV-34/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: výzvu JUDr. Lucie Morgošovej, zastupujúcej Veroniku Chovancovú, Nesluša 143 na začatie mimosúdnych rokovaní v právnej veci o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam - parcela č. KNC 5149/1, 5149/2, 5149/3, ktoré sú zapísané na LV Obce Nesluša č. 1244 a 3256/1 (por. č. 2015/245).

OZ berie na vedomie výzvu JUDr. Lucie Morgošovej na začatie mimosúdnych rokovaní. OZ odporúča pani Veronike Chovancovej obrátiť sa v tejto spornej veci na súd, nakoľko počas uskutočnených rokovaní nedošlo k dohode.

Čas: 20 hod. 05 min.

Hlasovanie:

 • za: 7,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Jozef Kubala, Ján Lisko, Ing. Marian Chovaňák.

Uznesenie č. IV-35/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

 1. žiadosť Ing. Michala Ďuranu, Nesluša 731 o odkúpenie časti pozemku (p. č. 2015/1205),
 2. žiadosť Ing. Jozefa Sekeru a manželky Mgr. Martiny Sekerovej, Clementisova 1036/31, Kysucké Nové Mesto o odkúpenie časti pozemku (p. č. 2015/1206).

schvaľuje:

 1. povahu prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – prevedenie časti obecného pozemku KNE 10567 zastavaná plocha o výmere 9 m2 v kat. ú. Nesluša kúpnou zmluvou do vlastníctva žiadateľa Ing. Michala Ďuranu, bytom Nesluša 731. Náklady spojené s vyhotoveným geometrického plánu a s prepisom tejto nehnuteľnosti v katastri nehnuteľností bude hradiť kupujúci. Zdôvodnenie osobitného zreteľa – vyrovnanie hranice miestnej komunikácie, odpredajom sa prejazd cesty nebude blokovať a zarovnanie hranice komunikácie bude mať aj estetický význam. Jedná sa o minimálnu a pre Obec Nesluša nepotrebnú časť pozemku.
 2. povahu prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – prevedenie časti obecného pozemku KNE 10567 zastavaná plocha o výmere 8,5 m2 v kat. ú. Nesluša kúpnou zmluvou do vlastníctva žiadateľa Ing. Jozefa Sekeru a manželky Mgr. Martiny Sekerovej, Clementisova 1036/31, Kysucké Nové Mesto. Náklady spojené s vyhotoveným geometrického plánu a s prepisom tejto nehnuteľnosti v katastri nehnuteľností bude hradiť kupujúci. Zdôvodnenie osobitného zreteľa – vyrovnanie hranice miestnej komunikácie, odpredajom sa prejazd cesty nebude blokovať a zarovnanie hranice komunikácie bude mať aj estetický význam. Jedná sa o minimálnu a pre Obec Nesluša nepotrebnú časť pozemku.

Čas: 20 hod. 20 min.

Hlasovanie:

 • za: 7,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Anton Janáčik,
 • neprítomní: Ing. Jozef Kubala, Ján Lisko, Ing. Marian Chovaňák.

Uznesenie č. IV-36/2015

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: zápisnicu z revízie knižničného fondu Obecnej knižnice v Nesluši so zoznamom kníh navrhutých na vyradenie

 1. berie na vedomie zápisnicu z revízie knižničného fondu Obecnej knižnice v Nesluši,
 2. schvaľuje vyradenie kníh podľa predloženého zoznamu.

Čas: 20 hod. 25 min.
Hlasovanie:

 • za: 7,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ing. Jozef Kubala, Ján Lisko, Ing. Marian Chovaňák.
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.