Uznesenia z II. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nesluši konaného dňa 30. 06. 2014.

Uznesenie č. 2-1/2014

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

 1. voľbu návrhovej komisie a overovateľov zápisnice,
 2. program rokovania 2. zasadnutia OZ.

OZ schvaľuje:

 1. Návrhovú komisiu v zložení: Marián Chovaňák - predseda komisie, Augusta Plošticová – člen komisie, Anna Dupkalová – člen komisie. Overovateľov zápisnice: Anton Ďuriaš, doc. Ing. Jaroslav Král, CSc.
 2. Úpravu programu zasadnutia s tým, že sa uprednostnia žiadosti prítomných žiadateľov a v priebehu rokovania sa poskytne priestor na vyslovenie názorov občanov.

Čas: 13 hod. 20 min.

Hlasovanie:

 • za: 6 poslancov,
 • proti: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc., Anton Ďuriaš,
 • zdržal sa: Mgr. Anna Pospíšilová,
 • neprítomní: Ľubomír Slíž, doc. Mgr. Ing. Milan Pospíšil, PhD.

Uznesenie č. 2-2/2014

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Pavla Maxiana a manželky Viery, Nesluša 560 o odpredaj parcely č. 5249/9 a parcely 5331/22.

OZ schvaľuje: povahu prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – obecných parciel č. 5249/9 a 5331/22 žiadateľovi Pavlovi Maxianovi a manželke Viere.

Čas: 14 hod. 05 min.

Hlasovanie:

 • za: 6 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Anton Ďuriaš, Mgr. Anna Pospíšilová,
 • nehlasoval: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc.,
 • neprítomní: Ľubomír Slíž, doc. Mgr. Ing. Milan Pospíšil, PhD.

Uznesenie č. 2-3/2014

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť p. Ladislava Jantošíka, Nesluša 204 o o odpredaj parcely č. KNE 3772.

OZ schvaľuje: povahu prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – obecnej parcely č. KNE 3772 žiadateľovi Ladislavovi Jantošíkovi.

Čas: 14 hod. 15 min.

Hlasovanie:

 • za: 8 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • nehlasoval: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc.,
 • neprítomní: Ľubomír Slíž, doc. Mgr. Ing. Milan Pospíšil, PhD.

Uznesenie č. 2-4/2014

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť p. Márie Burdiakovej, Nesluša 954 o navrátenie časti pozemku 1301/1, ktorú Obec Nesluša neprávom zobrala.

OZ odporúča pani Márii Burdiakovej obrátiť sa vo veci navrátenia časti parcely 1301/1 na príslušný súd.

Čas: 14 hod. 25 min.

Hlasovanie:

 • za: 5 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Anton Ďuriaš, Mgr. Anna Pospíšilová, Marián Chovaňák,
 • nehlasoval: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc.,
 • neprítomní: Ľubomír Slíž, doc. Mgr. Ing. Milan Pospíšil, PhD.

Uznesenie č. 2-5/2014

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť p. Janky Šidlovej, Nesluša 1157 o odkúpenie časti pozemku č. 1437/14.

OZ schvaľuje: povahu prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – časti obecnej parcely č. 1437/14 žiadateľke Janke Šidlovej.

Čas: 15 hod. 00 min.

Hlasovanie:

 • za: 7 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Mgr. Jaroslav Nekoranec,
 • nehlasoval: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc.,
 • neprítomní: Ľubomír Slíž, doc. Mgr. Ing. Milan Pospíšil, PhD.

Uznesenie č. 2-6/2014

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: list p. farára Mgr. Ivana Pšenáka vo veci žiadosti o posúdenie zámeru výstavby materskej školy na pozemku vo vlastníctve rímskokatolíckej cirkvi.

OZ akceptuje stanovisko p. farára Ivana Pšenáka vo veci žiadosti o posúdenie zámeru výstavby materskej školy na pozemku KNC č. 6 vo vlastníctve rímskokatolíckej cirkvi. Obec bude hľadať nový pozemok na výstavbu materskej školy.

Čas: 15 hod. 14 min.

Hlasovanie:

 • za: 8 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc.,
 • neprítomní: Ľubomír Slíž, doc. Mgr. Ing. Milan Pospíšil, PhD.

Uznesenie č. 2-7/2014

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Antona Kormana, Hurbanova 2618/22A, Kysucké Nové Mesto a Jozefa Kubalu, Nesluša 137 o príspevok na odvod vrchných vôd.

OZ schvaľuje: finančný príspevok 2000 € Antonovi Kormanovi a Jozefovi Kubalovi ako úhradu časti nákladov vynaložených žiadateľmi na odvod vrchných vôd v miestnej časti Breziny s tým, že žiadatelia poskytnú súhlas v prípade ďalších požiadaviek o napojenie na uvedenú kanalizáciu.

Čas: 15 hod. 25 min.

Hlasovanie:

 • za: 9 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: Ján Lisko,
 • neprítomní: Ľubomír Slíž.

Uznesenie č. 2-8/2014

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť firmy RPM, s.r.o., Neslušská cesta 419, Kysucké Nové Mesto o jednorazovú úľavu na dani z nehnuteľnosti za objekt č. 188 za r. 2014.

OZ schvaľuje: majiteľom firmy RPM, s.r.o. - Antonovi Kormanovi a Jozefovi Kubalovi - na základe žiadosti o úľavu na dani z nehnuteľnosti za objekt č. 188 poskytnutie finančného príspevku 850 € na úpravu okolia predmetnej budovy v rámci realizácie úpravy centra obce.

Čas: 15 hod. 40 min.

Hlasovanie:

 • za: 9 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc.,
 • neprítomní: Ľubomír Slíž.

Uznesenie č. 2-9/2014

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Stanislava Špirca, Kysucké Nové Mesto zo dňa 21.3.2014 o príspevok na vybudovanie prístupovej cesty k rodinným domom v obci Nesluša, časť Adamkovské hony.

 1. OZ ukladá: hlavnému kontrolórovi preveriť vlastnícke vzťahy prístupovej cesty a náväzných miestnych komunikácií.
 2. OZ konštatuje, že v prípade vysporiadaných vlastníckych vzťahov obec materiálne prispeje na vybudovanie predmetnej komunikácie na parc. KNC 3379/46 po predchádzajúcom zmluvnom záväzku žiadateľa o prevode novobudovanej cesty do vlastníctva obce.

Čas: 15 hod. 55 min.

Hlasovanie:

 • za: 8 poslancov,
 • proti: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc., Anton Ďuriaš,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ľubomír Slíž.

Uznesenie č. 2-10/2014

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za prvý polrok 2014.

OZ berie na vedomie: správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za prvý polrok 2014.

Čas: 16 hod. 40 min.

Hlasovanie:

 • za: 8 poslancov,
 • proti: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc.,
 • zdržal sa: Anton Ďuriaš,
 • neprítomní: Ľubomír Slíž.

Uznesenie č. 2-11/2014

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: plán činnosti hlavného kontrolóra na druhý polrok 2014.

OZ schvaľuje: plán činnosti hlavného kontrolóra na druhý polrok 2014.

Čas: 16 hod. 45 min.

Hlasovanie:

 • za: 7 poslancov,
 • proti: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc.,
 • zdržal sa: Anton Ďuriaš, Mgr. Anna Pospíšilová,
 • neprítomní: Ľubomír Slíž.

Uznesenie č. 2-12/2014

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: správu komisie finančnej a správy obecného majetku Obce Nesluša.

Čas: 17 hod. 00 min.

Hlasovanie:

 • za: 8 poslancov,
 • proti: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc.,
 • zdržal sa: Anton Ďuriaš,
 • neprítomní: Ľubomír Slíž.

Uznesenie č. 2-13/2014

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:

13a) žiadosť Gabriely Škoríkovej, Nesluša 1019 o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi.

OZ navrhuje: poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi vo forme palivového dreva v hodnote 200 €.

Čas: 17 hod. 30 min.
Hlasovanie:

 • za: 9 poslancov,
 • proti: Ján Lisko,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ľubomír Slíž.

OZ schvaľuje: Gabriele Škoríkovej poskytnutie palivového dreva v hodnote 200 €.

13b) žiadosť Miroslava Koptáka, Nesluša 931 o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi.

OZ navrhuje: poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi 500 € Miroslavovi Koptákovi na preklenutie zlej finančnej situácie.

Čas: 17 hod. 38 min.

Hlasovanie:

 • za: 9 poslancov,
 • proti: Ján Lisko,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ľubomír Slíž.

OZ schvaľuje: poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi 500 € Miroslavovi Koptákovi na preklenutie zlej finančnej situácie.

Uznesenie č. 2-14/2014

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: bod programu č. 4 Správa nezávislého auditora k účtovnej závierke obce 2013 a bod programu č. 5 Správa nezávislého auditora o výsledku overenia konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2013.

OZ berie na vedomie: Správu nezávislého auditora k účtovnej závierke obce 2013 a Správu nezávislého auditora o výsledku overenia konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2013.

Čas: 18 hod. 00 min.

Hlasovanie:

 • za: 6 poslancov,
 • proti: Anton Ďuriaš, doc. Ing. Jaroslav Král, CSc., doc. Mgr. Ing. Milan Pospíšil, PhD.,
 • zdržal sa: Mgr. Anna Pospíšilová,
 • neprítomní: Ľubomír Slíž.

Uznesenie č. 2-15/2014

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: bod programu č. 6 Záverečný účet obce za rok 2013.

OZ schvaľuje: Záverečný účet obce za rok 2013 bez výhrad.

Čas: 18 hod. 10 min.
Hlasovanie:

 • za: 6 poslancov,
 • proti: Anton Ďuriaš, doc. Ing. Jaroslav Král, CSc., doc. Mgr. Ing. Milan Pospíšil, PhD.,
 • zdržal sa: Mgr. Anna Pospíšilová,
 • neprítomní: Ľubomír Slíž.

Uznesenie č. 2-16/2014

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: bod programu č. 7 návrh Rozpočtového opatrenia č. 2 a 3/2014.

OZ schvaľuje prijatie Rozpočtového opatrenia 2 a 3/2014 ako bolo predložené.

Čas: 18 hod. 35 min.

Hlasovanie:

 • za: 6 poslancov,
 • proti: Mgr. Anna Pospíšilová, doc. Ing. Jaroslav Král, CSc., doc. Mgr. Ing. Milan Pospíšil, PhD.,
 • zdržal sa: Anton Ďuriaš,
 • neprítomní: Ľubomír Slíž.

Uznesenie č. 2-17/2014

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť poslanca Antona Ďuriaša o informáciu

 1. celkových nákladoch na vyhotovenie územného plánu od r. 2003,
 2. o hospodárskych výsledkoch (výnosoch a nákladoch) v spravovaní obecného lesa od začiatku jeho prevzatia do užívania obce.


ukladá hlavnému kontrolórovi

 1. predložiť správu o celkových nákladoch na vyhotovenie územného plánu od r. 2003,
 2. vyčísliť ekonomiku (výnosy a náklady) ťažby v obecnom lese od začiatku jeho prevzatia do užívania obce.

Čas: 18 hod. 45 min.

Hlasovanie:

 • za: 10 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ľubomír Slíž.

Uznesenie č. 2-18/2014

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Mgr. Martiny Svrčkovej, Nesluša 1151 o prerokovanie umiestnenia dieťaťa v Materskej škole Nesluša.

Návrh uznesenia: OZ konštatuje, že prijímanie detí do materskej školy je v kompetencii riaditeľky MŠ v Nesluši Bc. Anny Žákovej v súlade so zákonom č. 245/2008.

Čas: 19 hod. 15 min.

Hlasovanie:

 • za: 4 poslanci,
 • proti: Mgr. Anna Pospíšilová,
 • zdržal sa: Anton Ďuriaš, Anna Dupkalová, Augusta Plošticová,
 • doc. Mgr. Ing. Milan Pospíšil, PhD.,
 • neprítomní: Ľubomír Slíž, Mgr. Jaroslav Nekoranec.

OZ neschvaľuje žiadosť Mgr. Martiny Svrčkovej s konštatovaním, že prijímanie detí do materskej školy je v kompetencii riaditeľky MŠ.

Uznesenie č. 2-19/2014

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Komposesorátu, s. r. o., Nesluša 170 o zníženie dane z nehnuteľností.

OZ ukladá komisii PLVH posúdiť žiadosť Komposesorátu, s. r. o., Nesluša.

Čas: 19 hod. 28 min.

Hlasovanie:

 • za: 8 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc.,
 • neprítomní: Ľubomír Slíž, Mgr. Jaroslav Nekoranec.

Uznesenie č. 2-20/2014

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť obyvateľov miestnej časti Klimkovce o položenie rúr a prekrytie odtokovej vody.

OZ ukladá stavebnej komisii posúdiť komplexne žiadosť obyvateľov časti Klimkovce o položenie rúr a prekrytie odtokovej vody a prijať opatrenia.

Čas: 19 hod. 35 min.
Hlasovanie:

 • za: 9 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ľubomír Slíž, Mgr. Jaroslav Nekoranec.

Uznesenie č. 1-21/2014

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: žiadosť Jany Romanovej, Nesluša 459 o prijatie do zamestnania v obci Nesluša.

OZ ukladá obecnému úradu zistiť záujem občanov o terénnu opatrovateľskú službu v obci a vzhľadom naň riešiť žiadosť Jany Romanovej zodpovedajúcim pracovným úväzkom.

Čas: 19 hod. 45 min.

Hlasovanie:

 • za: 9 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ľubomír Slíž, Mgr. Jaroslav Nekoranec.

Uznesenie č. 1-22/2014

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: návrh poslanca doc. Mgr. Ing. Milan Pospíšila, PhD.

 1. aby obecný úrad vyzval písomne občanov, ktorí ešte nie sú pripojení na kanalizáciu, na možnosť prihlásenia, kvôli vyvedeniu odbočky kanalizácie mimo cestného telesa;
 2. aby pri úprave miestnych komunikácií bol prítomný ako dozor aj zástupca obce.

OZ odporúča obecnému úradu

 1. aby vyzval písomne občanov, ktorí ešte nie sú pripojení na kanalizáciu, na možnosť prihlásenia, kvôli vyvedeniu odbočky kanalizácie mimo cestného telesa;
 2. aby pri úprave miestnych komunikácií bol prítomný ako dozor aj zástupca obce.

Čas: 19 hod. 53 min.

Hlasovanie:

 • za: 9 poslancov,
 • proti: 0,
 • zdržal sa: 0,
 • neprítomní: Ľubomír Slíž, Mgr. Jaroslav Nekoranec.
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.