Starostka obce Nesluša pozývy na 5. riadne zasadnutie Obecného zastuiteľstva v Nesluši, ktoré sa bude konať 01. 12. 2017 o 14:00 na Obecnom úrade v Nesluši.

Program

1. Otvorenie rokovania
2. Kontrola uznesení prijatých na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva
3. Zrušenie subjektu Miestny národný výbor
4. Návrh dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2008 obce Nesluša o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a stravníkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
5. Rozpočtové opatrenie ZŠ
6. Návrh dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 14/2015 o poskytovaní sociálnej služby v zariadení Dom opatrovateľskej služby a ambulantnej sociálnej službe a o výške a úhradách za sociálne služby
7. Návrh dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nesluša č. 3/2016 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov. pozemkov a prenájom zariadení
8. Rozpočtové opatrenie 4-4/2017
9. Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša o dani z nehnuteľností a dani za psa
10. Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša o miestnych daniach obce Nesluša - daň za užívanie verejného priestranstva. za ubytovanie. za predajné automaty. za nevýherné hracie prístroje
11. Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
12. Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom
13. Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša - Požiarny poriadok obce
14. Všeobecne záväzné nariadenie o parkování a státí vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách obce Nesluša
15. Správy komisií a vyhodnotenie pridelených žiadostí
16. Žiadosti občanov o zmeny a doplnky územného plánu obce Nesluša
17. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky. plán činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2018
18. Interpelácia poslanca Ing. Jozefa Kubalu
19. Diskusia
20. Záver

Dokumenty

  1. Pozvánka (pdf),
  2. Prípravné materiály.
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.