obrazok

5. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva 2017

  • Prečítané: 1176x

Starostka obce Nesluša pozývy na 5. riadne zasadnutie Obecného zastuiteľstva v Nesluši, ktoré sa bude konať 01. 12. 2017 o 14:00 na Obecnom úrade v Nesluši.

Program

1. Otvorenie rokovania
2. Kontrola uznesení prijatých na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva
3. Zrušenie subjektu Miestny národný výbor
4. Návrh dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2008 obce Nesluša o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a stravníkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
5. Rozpočtové opatrenie ZŠ
6. Návrh dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 14/2015 o poskytovaní sociálnej služby v zariadení Dom opatrovateľskej služby a ambulantnej sociálnej službe a o výške a úhradách za sociálne služby
7. Návrh dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nesluša č. 3/2016 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov. pozemkov a prenájom zariadení
8. Rozpočtové opatrenie 4-4/2017
9. Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša o dani z nehnuteľností a dani za psa
10. Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša o miestnych daniach obce Nesluša - daň za užívanie verejného priestranstva. za ubytovanie. za predajné automaty. za nevýherné hracie prístroje
11. Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
12. Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom
13. Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša - Požiarny poriadok obce
14. Všeobecne záväzné nariadenie o parkování a státí vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách obce Nesluša
15. Správy komisií a vyhodnotenie pridelených žiadostí
16. Žiadosti občanov o zmeny a doplnky územného plánu obce Nesluša
17. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky. plán činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2018
18. Interpelácia poslanca Ing. Jozefa Kubalu
19. Diskusia
20. Záver

Dokumenty

  1. Pozvánka (pdf),
  2. Prípravné materiály.