Starostka obce Nesluša zvoláva 2. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nesluši, ktoré sa bude konať 15. 06. 2022 o 16:00 na Obecnom úrade v Nesluši.

Program

 1. Otvorenie rokovania
 2. Správy z kontroly a plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2022 hlavnej kontrolórky obce
 3. Záverečný účet obce 2021
 4. Rozpočtové opatrenie
 5. Návrh Zmeny a doplnku č. 1 Územného plánu obce Nesluša, Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša – o záväzných častiach zmien a doplnkov č. 1 územného plánu obce (ZaD č. 1 ÚPN – O) Nesluša
 6. Návrh č. 1 Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nesluša č. 4/2021 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Nesluša
 7. Prenájom a prevod nehnuteľností – „Alzabox“ a „Horná škola“
 8. Návrh doplnenia Uznesenia č. V-3/2021 zo dňa 18. 10. 2021
 9. Návrh doplnenia Uznesenia č. III-19/2021 zo dňa 30. 06. 2021
 10. Dohody o uznaní vlastníctva – vysporiadanie pozemkov – ihrisko
 11. Správa komisie na ochranu verejného záujmu
 12. Správa komisie finančnej, správy obecného majetku, sociálnej a kultúrnej
 13. Správa komisie životného prostredia a územného plánovania – pridelené žiadosti
 14. Diskusia
 15. Záver

Dokumenty

 1. Pozvánka (pdf, 75 kB, 10. 06. 2022),
 2. Prípravné materiály.
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.