Starostka obce Nesluša pozýva na 2. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nesluši, ktoré sa bude konať 30. 04. 2019 o 16:00 v školskej jedálni v Nesluši.

Program

1. Otvorenie rokovania
2. Voľba hlavného kontrolóra obce
3. Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 8/2015 - Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku
4. Dodatok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 14/2015 o poskytovaní sociálnej služby v zariadení Dom opatrovateľskej služby a ambulantnej sociálnej službe a o výške a úhradách za sociálne služby
5. Rozpočtové opatrenie
6. Návrh na zrušenie Uznesenia III-9/2017 z 28.7.2017 odpredaj časti pozemku
7. Správa komisie životného prostredia a územného plánovania a pridelené žiadosti
8. Žiadosti rodičovskej rady pri ZŠ a cirkevných CVČ
9. Diskusia
10. Záver

Dokumenty

  1. Pozvánka (pdf),
  2. Prípravné materiály.
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.