Starostka obce Nesluša zvoláva 1. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nesluši, ktoré sa bude konať 26. 02. 2021 o 16:30 na Obecnom úrade v Nesluši. Z dôvodu nariadení a obmedzení súvisiacich so zamedzením šírenia ochorenia COVID-19 bude zasadnutie neverejné.

Program

1. Otvorenie rokovania
2. Správa komisie finančnej, správy obecného majetku, sociálnej a kultúrnej
3. Stanovisko k návrhu programového rozpočtu obce a správy z kontroly hlavnej kontrolórky obce
4. Návrh programového rozpočtu obce Nesluša na roky 2021 – 2023
5. Návrh č. 1 všeobecne záväzného nariadenia o určení miesta a času zápisu dieťaťa naplnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesluša
6. Správa komisie životného prostredia a územného plánovania a pridelené žiadosti
7. Diskusia
8. Záver

Dokumenty

  1. Pozvánka (pdf),
  2. Prípravné materiály.
Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.