obrazok

zivotne_prostredie

zivotne_prostredie

Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub dreviny

Príloha (pdf)

Oznámenie obce Rudina o začatí konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Príloha (pdf)

Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub dreviny

Príloha (pdf)

Evidencia štandardov kvality za oblasť voda pitná

Príloha (pdf)

Smernica štandardu kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a stanovenie oprávnených nákladov a primeraného zisku na určenie návrhu ceny za odber pitnej vody z verejného vodovodu

Príloha (pdf)

Žiadosť o zriadenie pripojenia vodovodnej prípojky na verejný vodovod za účelom dodávky vody

Príloha (pdf)

Postup zriadenia vodovodnej prípojky pripojenej na verejný vodovod

Príloha (pdf)

Technické podmienky pripojenia na verejný vodovod, odpojenia od verejného vodovodu, zriaďovania vodovodnej prípojky a odstraňovania vodovodnej prípojky

Príloha (pdf)

Oznámenie o strategickom dokumente podľa § 5 zákona č. 24/2016 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - zmena územného plánu obce Rudina

Príloha (pdf)