Obec Nesluša, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánová štátnej správy na obce a vyššie územné celky, § 69 ods. 1 a § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov upovedomuje o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 4 ks smrekov na základe žiadosti mesta Kysucké Nové Mesto, Námestie slobody 94, 024 01  Kysucké Nové Mesto.

Dňa 09. 05. 2023 podalo mesto Kysucké Nové Mesto, Námestie slobody 94, 024 01  Kysucké Nové Mesto žiadosť o výrub 4 ks drevín nachádzajúcich sa v kat. území Kysucké Nové Mesto.

Parcela KN-C 1333/1 sa nachádza v zastavanom území mesta Kysucké Nové Mesto (intraviláne) a je vedená na liste vlastníctva č. 7513 ako zastavaná plocha a nádvorie, ako vlastníci sú: Kysucké Nové Mesto, Námestie slobody 94/27, 024 01  Kysucké Nové Mesto, v podiele 1/1.

Na základe vyššie uvedenej žiadosti obec Nesluša ako orgán ochrany prírody a krajiny1 oznamuje začatie správneho konania2 o vydanie súhlasu na výrub drevín3 známym účastníkom konania, tiež osobám, ktorých právom chránené záujmy môžu byť v konaní priamo dotknuté.

Záujem byť účastníkom v tomto správnom konaní možno doručiť obci v lehote do 5 dní od zverejnenia na úradnej tabuli obce a webe obce písomne alebo elektronicky na dole uvedenú adresu.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc s overeným podpisom.

Na úradnej tabuli obce a webe obce vyvesené: 11. 05. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, starostka

Príloha (pdf, 105 kB).


1 podľa § 64 ods. 1 písm. e) zákona č. 542/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

2 podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)

3 podľa § 69 ods. 1 písm. a), d) a h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.