Žilinský samosprávny kraj ako obstarávateľ strategického dokumentu Nízkouhlíková stratégia Žilinského samosprávneho kraja pre roky 2020 – 2030 oznamuje, že dňa 06. 04. 2022 o 10:00 hodine v kongresovej sále Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 001 09  Žilina sa bude v zmysle § 11 Zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o posudzovaní vplyvov na životné prostredie konať verejné prerokovanie správy o hodnotení a doplnku k správe o hodnotení strategického dokumentu Nízkouhlíková stratégia Žilinského samosprávneho kraja 2020 - 2030.

Do správy o hodnotení, jej doplnku a do posudzovaného strategického dokumentu je možné nahliadnuť, robiť si výpisy, odpisy alebo si na vlastné náklady zhotoviť kópie na Úrade Žilinského samosprávneho kraja, odbor regionálneho rozvoja, ul. Komenského 48, 011 09 Žilina. Správa o hodnotení s posudzovaným strategickým dokumentom je zverejnená na: https://www.zilinskazupa.sk/sk/aktuality/aktuality/nizkouhlikova-strategia-zilinskeho-samospravneho-kraja-roky-2020-2030.html.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na adresu:

Okresný úrad Žilina
odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Vysokoškolákov 8556/33B
010 08 Žilina

V Nesluši dňa 29. 03. 2022

Ing. Zuzana Jancová, starostka obce 

Príloha (pdf, 75 kB).

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.