Obec Nesluša, ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, § 69 ods. 1 a § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov upovedomuje o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 1 ks gaštan na základe žiadosti Martina Lisíka, Vysoká nad Kysucou 1234, 023 55  Vysoká nad Kysucou - správca pozemku.

Dňa 14. 12. 2022 podal Martin Lisík, Vysoká nad Kysucou 1234, 023 55  Vysoká nad Kysucou - správca pozemku žiadosť o výrub 1 ks vyššie uvedenej dreviny na parcele KN-C 4, nachádzajúcej sa v katastrálnom území obce Nesluša.

Parcela KNC 4 sa nachádza v zastavanom území (intraviláne) a je vedená na liste vlastníctva č. 178 ako zastavaná plocha a nádvorie, ako vlastníci sú: Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Nesluša č. 208, v podiele 1/1.

Na základe vyššie uvedenej žiadosti obec Nesluša ako orgán ochrany prírody a krajiny1 oznamuje začatie správneho konania2 o vydanie súhlasu na výrub drevín3 známym účastníkom konania, tiež osobám, ktorých právom chránené záujmy môžu byť v konaní priamo dotknuté.

Záujem byť účastníkom v tomto správnom konaní možno doručiť obci v lehote do 5 dní od zverejnenia na úradnej tabuli obce a webe obce písomne alebo elektronicky na dole uvedenú adresu.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc s overeným podpisom.

Na úradnej tabuli obce a webe obce vyvesené: 14. 12. 2022.

Ing. Zuzana Jancová, starostka

Príloha (pdf, 106 kB).


1 podľa § 64 ods. 1 písm. e) zákona č. 542/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

2 podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)

3 podľa § 69 ods. 1 písm. a), d) a h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.