Obec Nesluša oznamuje občanom, že v súlade s § 6 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, bolo doručené na Obecný úrad Nesluša oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu "SMART
Koncepcia rozvoja kultúry Žilinského samosprávneho kraja".

Do oznámenia je možné nahliadnuť, robiť si z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade Nesluša, referát životného prostredia a dopravy, Nesluša č. 978, 023 41  Nesluša.

Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené aj na internetovej stránke: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/smart-koncepcia-rozvoja-kultury-zilinskeho-samospravneho-kraja.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Žilina do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.

Vyvesené dňa: 02. 02. 2022
Zvesené dňa:

Ing. Zuzana Jancová
starostka obce

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.