Zverejnenie zámeru obce na prevod nehnuteľného majetku obce Nesluša z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Nesluša v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku obce Nesluša z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

Identifikácia nehnuteľného majetku obce

Obecný pozemok - parcela č. KNC 1453/2 – 181 m2 ostatnej plochy v katastri obce Nesluša, ktorá bola oddelená GP. č. 122/2017 vyhotoveným dňa 31. 07. 2017 z parcely č. KNC 1453, ktorá je vedená na LV Obce Nesluša č. 1244 bude zamenený za 2 pozemky vo vlastníctve Petra Rebetiaka a to - parcelu č. KNC 1448/2 ornú pôdu o výmere 49 m2, ktorá bola oddelená GP. č. 60/2017 vyhotoveným dňa 29. 06. 2017 z parcely č. KNC 1448, ktorá je vedená na LV č. 1212 a parcelu č. KNE 2917 ornú pôdu o výmere 167 m2 vedená na LV č. 3082.

Žiadateľ o zámenu: Obec Nesluša a Peter Rebetiak, bytom Nesluša č. 165.

Zámena pozemkov je navrhovaná bezodplatná.

Náklady spojené s prepisom tejto nehnuteľnosti v katastri nehnuteľností bude hradiť Obec Nesluša.

Zdôvodnenie osobitného zreteľa

Obec Nesluša chce zosúladiť skutočný stav so stavom v katastri nehnuteľností a usporiadať vlastníctvo pozemkov na obecnom cintoríne.

Spôsob a prevod nehnuteľného majetku obce Nesluša bol schválený na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Nesluša dňa 19. 02. 2018 uznesením č. I-26/2018.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Nesluša dňa 11. 06. 2018.

Ing. Zuzana Jancová
starostka obce

Prílohy

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.