Obec Nesluša v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce Nesluša:

Identifikácia nehnuteľného majetku obce

Majetok obce Nesluša - časť parcely KNC 1679/8 o rozmeroch 9,5 x 4,8 m, v celkovej ploche 45,6 m2, v k. ú. Nesluša, evidovanej ako zastavená plocha a nádvorie na súkromné účely.

Cena a dĺžka nájmu

Cena nájmu bude stanovená podľa aktuálne platného VZN o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení obce Nesluša. Nájomné bude hradené len za 5 mesiacov v kalendárnom roku (január, február, marec, november, december). Dĺžka nájmu 5 rokov so začiatkom od 01. 11. 2023.

Žiadateľ o prenájom

Daniela Vlčková, bytom Nesluša 1041.

Odôvodnenie zámeru hodného osobitného zreteľa

Daniela Vlčková, bytom Nesluša 1041, s rodinou pozemok využívala posledných 5 rokov v zmysle nájomnej zmluvy počas zimného obdobia ako priestor na odkladanie prebytočného snehu zo svojho pozemku. Pozemok bude aj naďalej využívať na tento účel. Obec v súčasnosti nemá zámer s využitím pozemku na iný účel, preto súhlasí so zachovaním kontinuity nájomného vzťahu k pozemku, z ktorého má obec aj finančný príjem.

Zverejnené na úradnej tabuli a webovom sídle obce Nesluša dňa 13. 09. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, starostka obce Nesluša

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.