Obec Nesluša v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku obce Nesluša z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

Identifikácia nehnuteľného majetku obce

Majetok obce Nesluša zapísaný na LV 1244 k. ú. Nesluša ako stavba Horná škola s. č. 962 na KN C 2953 a pozemky KN C 2954/1 – zastavaná plocha a nádvoria o výmere 3156 m2, KN C 2953 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 335 m2.

Náklady spojené s prepisom tejto nehnuteľnosti v katastri nehnuteľnosti budú hradené podľa zmluvy.

Zdôvodnenie osobitného zreteľa

Záväzok kupujúceho prestavať stavbu s. č. 962 na KN C 2953 na „zariadenie sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov“, pričom kupujúci bude povinný pod sankciou odstúpenia od zmluvy dodržať tieto podmienky:

 • zaplatenie kúpnej ceny do troch dní odo dňa podpisu kúpnej zmluvy;
 • odo dňa nadobudnutia majetku obce do jedného roka podať žiadosť o vydanie územného rozhodnutia a od jeho právoplatnosti do dvoch rokov o vydanie stavebného  povolenia a po jeho právoplatnosti do dvoch rokov začať prestavbu;
 • vo vybudovanom zariadení sociálnych služieb  garantovať obsadenosť obyvateľmi obce Nesluša min. v rozsahu 20 % ubytovacej kapacity;
 • v prípade neskoršieho prevodu majetku inému vlastníkovi, kupujúci bude ručiť za to, že po dobu určenú obcou zostane zachovaný účelu prevodu majetku;
 • zachovanie vodného zdroja pre stavbu „obytný dom č. s. 963 na KN C 2952 k. ú. Nesluša“.

Spôsob a prevod majetku

Spôsob a prevod nehnuteľného majetku obce Nesluša bol schválený na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Nesluša dňa 06. 12. 2019 uznesením č. V-18/2019, III-11/2022 a III-12/2022 zo dňa 21. 06. 2022.

 1. Ponuka začína od: 50 000,00 €.
 2. Lehota na doručenie cenovým ponúk záujemcov: do 15. 08. 2023, 12:00 hod. V prípade doručenia poštou musí byť ponuka v stanovenej lehote doručená na adresu: Obec Nesluša, 023 41  Nesluša 978. Dátum poštovej pečiatky nie je rozhodujúci. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nie je možné predložené ponuky odvolať. Ponuky po predložení nemožno meniť ani dopĺňať. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sú zmena alebo doplnenie ponuky vylúčené. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR. Obálka musí byť zreteľne označená nápisom: „Horná škola – neotvárať.“
 3. Ponuka uchádzača musí obsahovať: jednoznačnú identifikáciu uchádzača a ponúknutú cenu za celý predmet prevodu nehnuteľností.
 4. Vyhlasovateľ je oprávnený zmeniť alebo zrušiť podmienky prevodu nehnuteľností, prípadne odmietnuť všetky predložené ponuky.
 5. Pri vyhodnocovaní predložených ponúk bude rozhodujúcim kritériom navrhovaná výška kúpnej ceny, avšak vyhlasovateľ je oprávnený vybrať si návrh, ktorý mu najlepšie vyhovuje.
 6. Uchádzač sa zaväzuje akceptovať zmluvné podmienky uvedené v kúpnej zmluve.
 7. V prípade, že víťazný uchádzač nevstúpi do právneho vzťahu s vyhlasovateľom do troch mesiacov, vyhlasovateľ bude rokovať s ďalším uchádzačom v poradí, v akom boli ponuky vyhodnotené.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Nesluša dňa 17. 07. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Prílohy

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.