Obec Nesluša v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písmeno e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku obce Nesluša z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

Identifikácia nehnuteľného majetku obce

Majetok obce Nesluša  - parcela č.  KNC 1679/7 v kat. úz. Nesluša, o celkovej výmere 146 m2, ktorá bola odčlenená z parcely č. KNC 1679 v kat. úz. Nesluša, o celkovej výmere 1818 m2, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, ktorá je vo výlučnom vlastníctve obce Nesluša.

Žiadateľ

PharmDr. Štefan Grešák, bytom Nesluša 143 a Mgr. Anna Grešáková, bytom Belanského 297/32, Kysucké Nové Mesto.

Podmienky

Geometrickým plánom č. 71/2018 úradne overeným dňa 28. 05. 2018 pod číslom 239/18 sa rozdelil pozemok KNC 1679 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1818 m2 na: pozemok KNC 1679/8 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1672 m2 a pozemok KNC 1679/7 zastavaná plocha  a nádvorie výmere 146 m2. Kúpnou zmluvou PharmDr. Štefan Grešák, bytom Nesluša 143 a Mgr. Anna Grešáková, bytom Belanského 297/32, Kysucké Nové Mesto, nadobudnú do vlastníctva nehnuteľnosť – parcelu KNC 1679/7 o výmere 146 m2 v kat. úz. Nesluša za cenu 25,00 €/m2 a Obci Nesluša ostane vo výlučnom vlastníctve parcela KNC 1679/8 o výmere 1672 m2. Náklady na vklad zmluvy do katastra nehnuteľností budú hradiť žiadatelia.

Odôvodnenie zámeru hodného osobitného zreteľa

Žiadatelia získaním parcely do vlastníctva vybudujú z vlastných zdrojov na základe stavebného povolenia oporný múr na zaistenie svahu pred zosuvom. Ochránia tak svoj majetok (rodinný dom) pred prípadným poškodením. Zároveň vybudovaný oporný múr zabezpečí aj spevnenie miestnej komunikácie v tejto časti obce.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Nesluša dňa 24. 04. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.