Obec Nesluša v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce Nesluša:

Identifikácia nehnuteľného majetku obce

Majetok obce Nesluša - obecné priestory v bývalom zdravotnom stredisku, na parcele KNC 1437/3 o celkovej výmere 674 m2, zapísanej na LV č. 9595, v kat. úz. Nesluša. Konkrétne: miestnosti: č. 1.24 vyšetrovňa o výmere 19,74 m2 za cenu 20 €/m2/rok ako prevádzkové priestory podľa platného VZN. Ostatné priestory: 15 % podiel zo spoločných priestorov o výmere 15,68 m2, v ktorých sú zahrnuté tieto miestnosti: č. 1.17 zádverie, č. 1.19 hala, č. 1.20 WC muži, č. 1.21 WC ženy, č. 1.22. upratovačka, č. 1.23 čakáreň a 1.28 čakáreň za cenu 6 €/m2/rok ako ostatné priestory, chodby podľa platného VZN.

Ostatné podmienky

V cene nájmu nie sú zahrnuté náklady na energiu, vodné, stočné, vykurovanie, odvoz komunálneho odpadu. Nájomca si musí zabezpečiť individuálne vykurovanie. Nájomné je stanovené v zmysle VZN č. 3/2022 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení Obce Nesluša. Dĺžka nájmu 5 rokov so začiatkom od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po schválení žiadosti obecným zastupiteľstvom.

Žiadateľ o prenájom

Urbariát Nesluša, spol. s r. o., Nesluša.

Odôvodnenie zámeru hodného osobitného zreteľa

Urbariát Nesluša, spol. s r. o., Nesluša, je organizácia obhospodarujúca lesné pozemky v katastri obce Nesluša, čo predstavuje určitú formu služby verejnosti. Obec v súčasnosti nemá zámer s využitím priestorov na iný účel. Priestory sú dlhodobo nevyužívané. Obec bude mať z prenájmu finančný príjem.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Nesluša dňa 24. 03. 2023.

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.