Obec Nesluša v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku obce Nesluša z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

Identifikácia nehnuteľného majetku obce

Majetok obce Nesluša  - parcela KNC 1678 - o celkovej výmere 166 m2 zapísaný na LV 1244 k. ú. Nesluša ako orná pôda.

Predmet prevodu - parcela KNC 1678/3 o výmere 83 m2 – orná pôda, ktorá vznikla rozdelením parcely KNC 1678 na parcelu 1678/1 a 1678/3 obe o výmere 83 m2. Parcela KNC 1678/1 zostane vo vlastníctve obce a parcelu KNC 1678/3 nadobudne do vlastníctva kupujúci za cenu € 50,00/m2.

Kupujúci

Ján Janiš, bytom Nesluša 1047.

Odôvodnenie zámeru hodného osobitného zreteľa

Parcela KNC 1678/3 slúži na prístup k rodinnému domu kupujúceho, sú na nej umiestnené inžinierske siete ako i žumpa, a teda pozemok svojou polohou slúži na výkon vlastníckych práv k rodinnému domu č. 1047.

Spôsob a prevod nehnuteľného majetku obce Nesluša bol schválený na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Nesluša dňa 21. 06. 2022 uznesením č. III-25/2022.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Nesluša dňa 06. 07. 2022

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.