Obec Nesluša v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku obce Nesluša z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

Identifikácia nehnuteľného majetku obce

Majetok obce Nesluša  - parcela KNC 1453/1 - o celkovej výmere 900 m2 zapísaný na LV 1244 k. ú. Nesluša ako ostatná plocha.

Predmet prevodu - parcela KNC 1453/3 o výmere 50 m2 – ostatná plocha, ktorá vznikla odčlenením z parcely KNC 1453/1. Cena € 50,00/m2. Nová výmera parcely KNC 1453/1 bude 850 m2.

Kupujúci

Ján Čuboň a manželka Júlia Čuboňová, obaja bytom Nesluša 1002.

Odôvodnenie zámeru hodného osobitného zreteľa

Žiadatelia a ich právny predchodcovia dlhodobo užívali tento pozemok v dobrej viere, že je ich vlastníctvom. Kúpou sa usporiadajú vlastnícke vzťahy a dôjde k vyrovnaniu hraníc pozemkov.

Spôsob a prevod nehnuteľného majetku obce Nesluša bol schválený na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Nesluša dňa 21. 06. 2022 uznesením č. III-38/2022.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Nesluša dňa 06. 07. 2022

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.