Obec Nesluša v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce Nesluša z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

Identifikácia nehnuteľného majetku obce

Majetok obce Nesluša  - parcela KNE 3521 - o celkovej výmere 1074 m2 zapísaný na LV 10146 k. ú. Nesluša ako orná pôda.

Prenajatá bude časť parcely KNE 3521 o výmere 25 m2 za účelom realizácie prístrešku, ktorý bude slúžiť na ochranu pred dažďom na obdobie do 30. 09. 2025 formou dodatku č. 1 k zmluve č. 1/2020. Po ukončení nájmu bude stavba odstránená.

Žiadateľ o prenájom

Jaroslav Lisko, bytom Dubie 130, v zastúpení za Slovenský zväz chovateľov poštových holubov v obci Nesluša.

Odôvodnenie zámeru hodného osobitného zreteľa

V súčasnosti obec uvedený pozemok č. KNE 3521 nevyužíva. Žiadateľ nepoberá žiadne dotácie z rozpočtu obce, a zároveň reprezentuje obec Nesluša, preto mu bude poskytnutá časť parcely KNE 3521 o výmere 25 m2 bezodplatne – ako podpora miestneho spolku. 

Spôsob a prenájom nehnuteľného majetku obce Nesluša bol schválený na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Nesluša dňa 21. 06. 2022 uznesením č. III-39/2022.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Nesluša dňa 06. 07. 2022

Ing. Zuzana Jancová, v. r., starostka obce Nesluša

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.