Obec Nesluša zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku.

Identifikácia nehnuteľného majetku obce

Majetok zapísaný na liste vlastníctva č. 10144 v kat. úz. Nesluša ako KN-E 3518 – orná pôda o výmere 2575 m2 vo výlučnom vlastníctve predávajúceho.     

Predávajúci: Anna Dubovcová, bytom Pionierska  264/20, Sučany 
Kupujúci: Obec Nesluša, Nesluša 978, Nesluša
Cena po vzájomnej dohode: 1,50 €/m2

Náklady spojené s prepisom tejto nehnuteľnosti v katastri nehnuteľnosti bude znášať Obec Nesluša.

Spôsob a prevod nehnuteľného majetku Obce Nesluša bol schválený na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Nesluša dňa 14 .03. 2022 uznesením č. I-12/2022.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Nesluša dňa 11. 05. 2022.

Ing. Zuzana Jancová
starostka obce

Príloha

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.