Zverejnenie zámeru obce na prevod nehnuteľného majetku obce Nesluša z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Nesluša v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku Obce Nesluša z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

Identifikácia nehnuteľného majetku obce

Parcela č. KNC 939 – orná pôda o výmere 530 m2 v katastrálnom území obce Nesluša, vedená na LV č. 1229. Vlastníkom parcely je Obec Nesluša v podiele 1/4 a Anna Chovaňáková, bytom Nesluša 921 v podiele 3/4.

Prevod majetku bude zrealizovaný dohodou o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva podľa vyhotoveného geometrického plánu č. 15/2021, vyhotoveným dňa 31. 08. 2021 vyhotoviteľom Geora s. r. o. Brodno č. 92:

  • Parcela č. KNC 939 je geometrickým plánom rozdelená na tri parcely 939/1 - orná pôda o výmere 265 m2,  939/2 - orná pôda o výmere 198 m2 a  939/3 -orná pôda o výmere 67 m2.
  • Dohodou o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva sa parcely č. KNC 939/1 a /2 zapíšu do výlučného vlastníctva Anny Chovaňákovej, bytom Nesluša 921 a parcela č. KNC 939/3 sa zapíše do výlučného vlastníctva Obce Nesluša.
  • Náklady spojené s prepisom tejto nehnuteľnosti  v katastri nehnuteľností bude hradiť Obec Nesluša.

Zdôvodnenie osobitného zreteľa

Schválením dohody o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva, ako už vyplýva z názvu dohody dôjde k vysporiadaniu podielového spoluvlastníctva k parcele KNC 939 a obec Nesluša bude zapísaná na LV novovzniknutej parcely KNC 939/3 ako výlučný vlastník, čo je dôvod hodný osobitného zreteľa.

Spôsob a prevod nehnuteľného majetku obce Nesluša bol schválený na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Nesluša dňa 30. 09. 2021 uznesením č. IV-15/2021. 

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Nesluša dňa 01. 10. 2021. 

Ing. Zuzana Jancová
starostka obce

Príloha

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.