Zverejnenie zámeru obce na prevod nehnuteľného majetku obce Nesluša z dôvodu hodného osobitného zreteľa

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku Obce Nesluša z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to:

Identifikácia nehnuteľného majetku obce

Pozemok v oblasti areálu bývalej materskej školy, ktorý bol oddelený geometrickým plánom  č. 30/2021.  Obec Nesluša predá MUDr. Róbertovi Patykovi parcelu, ktorá je vo vlastníctve Obce Nesluša č. KNC 1473/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 35 m2 za cenu 2,50 €/m2. MUDr. Róbert Patyk predá Obci Nesluša - 39 m2 zo svojho spoluvlastníckeho podielu (2/12) z pôvodnej parcely č. KNE 2919, ktorý bude zahrnutý do výmery novovytvorenej parcely č. KNC 1472/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 483 m2 za cenu 2,50 €/m2. MUDr. Róbert Patyk a Tatiana Poniščjaková, r. Patyková predajú Obci Nesluša parcelu č. KNC 1475/4  - záhrada o výmere 109 m2 za cenu 2,50 €/m2.

Zdôvodnenie osobitného zreteľa

Akceptovaním kúpno-predajnej zmluvy, dôjde k vysporiadaniu majetkových pomerov v oblastí areálu bývalej materskej školy, čo je dôvod hodný osobitného zreteľa.

Poplatky súvisiace so zápisom zmien do katastra nehnuteľností bude znášať obec Nesluša.

Spôsob a prevod nehnuteľného majetku Obce Nesluša bol schválený na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Nesluša dňa 26. 05. 2021 uznesením č. II-9/2021.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Obce Nesluša dňa 14. 06. 2021

 

Ing. Zuzana Jancová
starostka obce

Príloha

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.