Dodatok č. 3 Všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša č. 8/2015 Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku (pdf).