obrazok

Návrh č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom

  • Kategória: vzn

Návrh č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom (pdf), dôvodová správa (pdf).

Prílohy:

  1. Hrubý harmonogram zberu a nakladania s triedenými zložkami komunálneho odpadu (pdf),
  2. Sadzobník pokút za porušenie nariadenia (pdf),
  3. Zoznam miest (časti ulíc), ktoré nie sú dostupné pre zvozové vozidlo zberovej spoločnosti a pôvodný pôvodcovia odpadu sú povinní nádoby so zmesovým komunálnym odpadom presunúť na najbližšie dostupné verejné priestranstvo (pdf),
  4. Mapová príloha (pdf).