Obecné zastupiteľstvo v Nesluši schválilo na svojom 5. riadnom zasadnutí dňa 09. 12. 2022 Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša č. 7/2022, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša č. 6/2017 o miestnych daniach obce Nesluša – daň za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje uznesením č. V-6/2022.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.