Obecné zastupiteľstvo v Nesluši schválilo na svojom 7. riadnom zasadnutí dňa 30. 12. 2021 Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2021 o podmienkach držania a chovu psov uznesením číslo VII-3/2021.