Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 8/2015 - Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku (pdf).