Obecné zastupiteľstvo na svojom 3. riadnom zasadnutí dňa 28. 06. 2019 schválilo Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 7/2015 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesluša (pdf).