obrazok

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2017 o miestnych daniach obce Nesluša - daň za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje

  • Kategória: vzn

Obecné zastupiteľstvo v Nesluši schválilo na svojom 5. riadnom zasadnutí dňa 01. 12. 2017 Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2017 o dani z nehnuteľností a dani za psa uznesením číslo V-11/2017.