Obecné zastupiteľstvo v Nesluši schválilo na svojom 5. riadnom zasadnutí dňa 01. 12. 2017 Dodatok č. 1 (pdf) k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nesluša č. 3/2016 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení uznesením číslo V-3/2017.