Adresát písomnosti: Nikola Bučková, naposledy bytom: Kysucké Nové Mesto, 024 01 Kysucké Nové Mesto.

Písomnosť výzva č. 16/2022 zo dňa 01. 12. 2022 je uložená na Obci Nesluša, Obecný úrad č. 978, 023 41 Nesluša.

Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Obce Nesluša výzva č. 16/2022 zo dňa 01.12.2022 verejnou vyhláškou podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto oznámenia na Obci Nesluša, Obecný úrad č. 978, 023 41 Nesluša v úradných hodinách. Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

Ing. Jana Škutová, referent daní a poplatkov

Číslo: 2022/9/1147-1

Dátum: 02. 12. 2022

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.