Obec Nesluša v súlade s § 14 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon") oznamuje  občanom, že na Obecný úrad Nesluša bolo doručené záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+.

Do dokumentu je možné nahliadnuť, robiť si z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade Nesluša, referát životného prostredia a dopravy, Nesluša č. 978, 023 41 Nesluša, počas stránkových hodín.

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu je zverejnené aj na internetovej stránke: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-zilinskeho-samospravn.

Vyvesené dňa: 16. 09. 2022

Zvesené dňa:

Ing. Zuzana Jancová, starostka obce

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.