Obec Nesluša oznamuje občanom, že v súlade s § 6 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, bolo doručené na Obecný úrad Nesluša oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+.

Do oznámenia je možné nahliadnuť, robiť si z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade Nesluša, referát životného prostredia a dopravy, Nesluša č. 978, 023 41 Nesluša.

Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené aj na internetovej stránke: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-zilinskeho-samospravn.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Žilina do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.

Vyvesené dňa: 07.09.2021
Zvesené dňa:

Ing. Zuzana Jancová, starostka obce

Príloha:

JoomBall - Cookies