V súlade s výzvou na súťaž na predmet zákazky „Zvýšenie energetickej účinnosti existujúceho objektu ZŠ v obci Nesluša, časť: Zateplenie steny” podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, uvádzame výsledné poradie uchádzačov:

Poradie uchádzača Obchodné meno a sídlo Cena v EUR bez DPH
1. LUMA-SK, spol. s r. o., Dolná Tižina 221, 013 04 Dolná Tižina, IČO: 36428001 19 138,47
2. JOVABOUW, s. r. o., Bánovská cesta 8024/10, 010 01 Žilina, IČO: 46012451 20 424,51

 

Úspešný uchádzač: LUMA-SK, spol. s r. o., Dolná Tižina 221, 013 04 Dolná Tižina, IČO: 36428001.

Dôvody úspešnosti ponuky úspešného uchádzača:

Podľa výšky celkovej ceny v EUR predmetu zákazky sa určilo poradie uchádzačov. V rámci určenia poradia uchádzačov je uchádzač LUMA-SK, spol. s r. o., Dolná Tižina 221, 013 04 Dolná Tižina, IČO: 36428001 prvý v poradí, je to uchádzač s najnižšou celkovou cenou v EUR za celý predmet zákazky. Jeho ponuka je úspešná, a teda je prijatá, pretože splnila kritérium na vyhodnotenie ponúk. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena v EUR za celý predmet zákazky. Uchádzač zároveň predložil všetky požadované doklady v zmysle výzvy na súťaž.

V Nesluši 03. 09. 2021

Ing. Zuzana Jancová, starostka obce

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.