V súlade s výzvou na súťaž na predmet zákazky Dokončenie rekonštrukcie verejného osvetlenia podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, uvádzame výsledné poradie uchádzačov:

Poradie uchádzača Obchodné meno a sídlo Cena v EUR bez DPH
 1. Venimex Slovakia, s. r. o., Klincová 37, 821 08  Bratislava, IČO: 46115498  10 500,70
 2. Milan Strieborný, Sebedín Bečov 30, 974 01  Banská Bystrica, IČO: 10829521  10 656,92

Úspešný uchádzač: Venimex Slovakia, s. r. o., Klincová 37, 821 08  Bratislava, IČO: 46115498.

Dôvody úspešnosti ponuky úspešného uchádzača: Podľa výšky celkovej ceny v EUR predmetu zákazky sa určilo poradie uchádzačov. V rámci určenia poradia uchádzačov je uchádzač Venimex Slovakia, s. r. o., Klincová 37, 821 08 Bratislava, IČO: 46115498 prvý v poradí, je to uchádzač s najnižšou celkovou cenou v EUR za celý predmet zákazky. Jeho ponuka je úspešná, a teda je prijatá, pretože splnila kritérium na vyhodnotenie ponúk. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena v EUR za celý predmet zákazky. Uchádzač zároveň predložil všetky požadované doklady v zmysle výzvy na súťaž.

Ing. Zuzana Jancová, starostka obce

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.