Obec Nesluša, ako príslušný orgán územného plánovania, v súlade so Zákonom č.  69/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Zákonom č. 50/76 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov zabezpečuje aktualizáciu Územného plánu obce Nesluša (ďalej len ÚPN-O Nesluša) obstarávaním Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN-O Nesluša.

V súlade s ustanovením § 22, ods. 1) stavebného zákona predkladá Obec Nesluša Návrh zmien a doplnkov č. 2 ÚPN-O Nesluša na verejné nahliadnutie a pripomienkovanie. Celý obsah návrhu, vrátane textovej a záväznej časti je verejne prístupný na oficiálnej stránke obce www.neslusa.sk po dobu 30 dní od zverejnenia oznámenia.

V súlade s ustanovením § 22, ods. 1) stavebného zákona sú občania, fyzické a právnické osoby oprávnené podať písomné pripomienky k Návrhu zmien a doplnkov č. 2 ÚPN-O Nesluša na adresu: Obec Nesluša, Obecný úrad Nesluša č. 978, 023 41  Nesluša alebo do elektronickej schránky obce Nesluša s overeným elektronickým podpisom predkladateľa pripomienok, v lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia.

Na pripomienky podané po uplynutí stanovenej lehoty sa neprihliada. Rovnako sa nebude prihliadať ani na pripomienky doručené iným, ako vyššie určeným spôsobom doručenia.

Ing. Zuzana Jancová, starostka obce

Vyvesené: 25. 01. 2023

Príloha (pdf, 57 kB).

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.