Obec Nesluša, na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o odpadoch") vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“), ktoré je platné len na území obce Nesluša.

§ 1

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nesluša č. 3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom sa mení a dopĺňa nasledovne:

(1) § 3 odseku 11 druhá a tretia veta: "Súčasťou systému zberu komunálnych odpadov je Harmonogram zberu komunálneho odpadu (ďalej len "Harmonogram“) zverejňovaný na webe obce a úradnej tabuli. Za vypracovanie a aktualizáciu Systému zberu komunálnych odpadov (ako aj Harmonogramu) je zodpovedný referát životného prostredia obecného úradu" sa nahrádzajú: "Súčasťou systému zberu komunálnych odpadov je Kalendár zberu komunálneho odpadu (ďalej len "Kalendár zberu“) zverejňovaný na webe obce a úradnej tabuli. Za vypracovanie a aktualizáciu Systému zberu komunálnych odpadov (ako aj Kalendár zberu) je zodpovedný referát životného prostredia obecného úradu."

(2) V § 3 odseku 12 prvej vety sa mení: "v Harmonograme" na "v Kalendári zberu“.

(3) § 6 odsek 4 "Triedený zber sa uskutočňuje v súlade s Harmonogramom. Harmonogram je zverejnený na webovej stránke obce, verejnej tabuli." sa mení nasledovne: "Triedený zber sa uskutočňuje v súlade s Kalendárom zberu, ktorý je zverejnený na webovej stránke a tiež úradnej tabuli obce Nesluša.“

(4) § 7 odsek 1: "Obec Nesluša zabezpečuje zber a zvoz zmesového komunálneho odpadu v pravidelnom intervale 1-krát za 14 dní (26x za rok - v intraviláne obce) prostredníctvom zberovej spoločnosti, s ktorou má uzatvorenú zmluvu. Deň zberu je uvedený v Harmonograme. Harmonogram je zverejnený na webovej stránke obce, verejnej tabuli. Pre osady v katastrálnom území obce Nesluša obec zabezpečuje zber komunálneho odpadu formou stojiska pri Obecnom úrade pomocou umiestnenia 1100 l uzamykateľnej nádoby. Majitelia chát dostanú kľúče od tohto kontajnera, pričom prvý kľúč dostanú bezplatne, ale v prípade straty uhradia plnú sumu za náhradný kľúč." sa mení nasledovne "Obec Nesluša zabezpečuje zber a zvoz zmesového komunálneho odpadu v pravidelnom intervale 1-krát za 14 dní (26x za rok - v intraviláne obce) prostredníctvom zberovej spoločnosti, s ktorou má uzatvorenú zmluvu. Deň zberu je uvedený v Kalendári zberu, ktorý je zverejnený na webovej stránke obce aj úradnej tabuli obce Nesluša. Pre osady a vzdialené stavby nachádzajúce sa v extraviláne katastrálneho územia obce Nesluša je zabezpečený zber komunálneho odpadu formou stojiska pri Obecnom úrade pomocou umiestnenia 2 x 1100 l zberných nádob“.

(5) § 7 odsek 6: "Pôvodný pôvodca odpadu môže používať pri paušálnom zbere zmesového komunálneho odpadu tieto nádoby na zmesový komunálny odpad pri zberovej frekvencii 26x za rok:

  1. 120 l – domácnosť s 1 - 5 osobami,
  2. 140 l – domácnosť so 6 a viac osobami,
  3. kombinácia 120 l + 140 l v prípade, že v domácnosti žije viac ako 9 obyvateľov, alebo v prípad, že im jedna nádoba nepostačuje (rodiny s malými deťmi, prípadne rodiny s ležiacimi/nevládnymi príbuznými),
  4. 120 l – trvale neobývaným rodinným domom alebo chatám mimo zastavaného územia obce.

Ak pôvodcovi odpadu podľa písm. a) alebo b) pridelená zberná nádoba nepostačuje, na základe jeho žiadosti sa mu pridelí ďalšia nádoba o objeme 120 l, podľa písm. c), za predpokladu, že pred pridelením nádoby bude min. 3 x vykonaná kontrola a preukáže sa, že daný pôvodca odpadu do nádoby určenej na komunálny odpad neodkladá zložky triedeného komunálneho odpadu, t. j. sklo, plasty, kovy, tetrapaky. Počet nádob a ich objem vydaných do domácností pred platnosťou tohto VZN nemusí byť zhodný s ods. 6." mení nasledovne: "Pôvodný pôvodca odpadu môže používať pri paušálnom zbere zmesového komunálneho odpadu tieto nádoby na zmesový komunálny odpad pri zberovej frekvencii 26x za rok:

  1. 120 l – domácnosť s 1 - 5 osobami,
  2. 140 l – domácnosť so 6 a viac osobami,
  3. kombinácia 120 l + 140 l v prípade, že v domácnosti žije viac ako 9 obyvateľov, alebo v prípad, že im jedna nádoba nepostačuje (rodiny s malými deťmi (na obdobie 1 roka), prípadne rodiny s ležiacimi/nevládnymi príbuznými),
  4. 120 l – trvale neobývaným rodinným domom alebo chatám mimo zastavaného územia obce.

Počet nádob a ich objem vydaných do domácností pred platnosťou tohto VZN nemusí byť zhodný s ods. 6."

(6) § 8 ods. 4 druhá veta "Podrobnosti zberu sú uvedené v Harmonograme." sa mení "Termíny zberu sú uvedené v Kalendári zberu.".

(7) § 9 ods. 5 druhá veta "Podrobnosti zberu určuje Harmonogram" nahrádza "Termíny zberu sú uvedené v Kalendári zberu na príslušný kalendárny rok“.

(8) § 10 odsek 7 "Podrobnosti kalendárového zberu plastov je uvedený v Harmonograme. Vrecia s plastami je potrebné vyložiť k najbližšiemu stojisku na triedený zber najskôr o 17:00 hod pred dňom zberu určeným Harmonogramom; mimo uvedenej doby je povinný mať pôvodca odpadu vrecia s týmito odpadmi umiestnené na nehnuteľnosti, ktorej je majiteľom, správcom alebo nájomcom.“ sa mení nasledovne: "Termíny zberu plastov sú uvedené v Kalendári zberu na príslušný kalendárny rok. Vrecia s plastami je potrebné vyložiť k najbližšiemu stojisku na triedený zber najskôr o 17:00 hod pred dňom zberu určeným v Kalendári zberu; mimo uvedenej doby je povinný mať pôvodca odpadu vrecia s týmito odpadmi umiestnené na nehnuteľnosti, ktorej je majiteľom, správcom alebo nájomcom.“

(9) § 12 odseku 3 posledná veta "Podrobnosti zberu určuje Harmonogram." sa mení "Termíny zberu sú uvedené v Kalendári zberu.".

(10) § 13 odsek 2 posledná veta "Podrobnosti zberu určuje Harmonogram." sa mení "Termíny zberu sú uvedené v Kalendári zberu.".

§ 2

(1) Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 18. 11. 2021.

(2) Toto VZN, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša č. 3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Nesluši č. VI-20/2021 dňa 09. 12. 2021.

(3) Schválené VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa 13. 12. 2021.

(4) Toto VZN nadobúda platnosť dňom 01. 01. 2022.

Prílohy

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.