Obecné zastupiteľstvo v Nesluši, na základe ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto všeobecne záväznom nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom (ďalej len "nariadenie") platné na území obce Nesluša.

§ 1 - Predmet úpravy

Toto nariadenie upravuje podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, o spôsobe triedeného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, o spôsobe nakladania s drobnými stavebnými odpadmi, ako aj miesta určené na ukladanie týchto odpadov. Ďalej upravuje práva a povinnosti pôvodcov komunálnych odpadov, povinnosti správcov nehnuteľností, prevádzkovateľov kuchýň a povinnosti oprávnených organizácií s cieľom chrániť životné prostredie, zdravie ľudí a dodržiavať čistotu na území obce Nesluša.

§ 2 - Záväznosť nariadenia

Toto nariadenie je záväzne pre pôvodcov odpadov v zmysle § 77 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, a to všetky fyzické osoby (občania), právnické osoby, fyzické osoby oprávnené podnikať a iné organizácie, združenia, ktorí produkujú komunálne odpady v katastrálnom území obce podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

§ 3 - Všeobecné ustanovenia, základné pojmy

(1) Za nakladanie s komunálnymi odpadmi1, ktoré vznikli na území obce zodpovedá obec. Za tým účelom si plní povinnosti uložené jej zákonom. Odpadom je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s týmto nariadením povinný sa zbaviť.

(2) Pôvodca odpadu je každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká. Pôvodnými pôvodcami sú fyzické osoby, resp. domácnosti  a právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia so sídlom alebo prevádzkami pôsobiacimi na území obce. Pričom držiteľom odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, na ktorú prejde držba odpadu.

(3) Komunálne odpady sú:

 1. odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb (vrátane drobného stavebného odpadu),
 2. odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ,
 3. odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, tzn. zo záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti,
 4. komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorína v majetku obce alebo v správe obce a ďalšej zelene na pozemkoch fyzických osôb.

(4) Komunálnymi odpadmi nie sú odpady vznikajúce pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činností právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa.

(5) Zhromažďovanie odpadu je dočasné uloženie odpadu u držiteľa odpadu pred ďalším nakladaním s ním, ktoré nie je skladovaním odpadu2. Zhromažďovanie odpadu vykonáva každý pôvodca odpadu pred jeho zberom obcou alebo inou oprávnenou osobou v priestore vhodnom na zhromažďovanie odpadu.

(6) Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú zložky komunálnych odpadov. Zložka komunálnych odpadov je časť odpadu, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu. Zložka komunálneho odpadu sa považuje za vytriedenú, ak neobsahuje iné zložky komunálneho odpadu, ktoré možno zaradiť ako samostatné druhy odpadov. Každý je povinný komunálny odpad triediť na samostatné druhy a do doby zberu vyhlásenej obcou zhromažďovať a chrániť pred odcudzením alebo zneužitím a nepriaznivým vplyvom odpadu na životné prostredie.

(7) Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.

(8) Skládkovanie odpadov je ukladanie odpadov na skládku odpadov. Obec v zmysle zákona nedisponuje žiadnou skládkou odpadu; skládkovanie komunálneho odpadu alebo jeho zložiek a iného odpadu je v obci zakázané.

(9) Odpadové hospodárstvo je súbor racionálnych činností zameraných na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a na nakladanie s odpadmi v súlade s týmto nariadením. Každý pôvodca odpadu je povinný predchádzať vzniku odpadu zo svojej činnosti a obmedzovať jeho množstvo a nebezpečné vlastnosti. Odpad, ktorého vzniku nie je možné zabrániť, musí byť zhodnotený, prípadne zneškodnený spôsobom, ktorý neohrozuje ľudské zdravie a životné prostredie. Zneškodňovať odpad je možné iba spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, ak nie je možné a účelné predchádzať jeho vzniku. Každý pôvodca odpadu je povinný realizovať najmä účelný spôsob zhromažďovania odpadu pred jeho zberom a ďalším spracovaním podľa tohto nariadenia.

(10) Vykonávať na území obce zber (vrátane mobilného, podomového zberu) a prepravu komunálnych odpadov (s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne), môže obec sama alebo ten, kto má uzatvorenú zmluvu s obcou na vykonávanie tejto činnosti; to sa nevzťahuje na distribútorov vykonávajúcich spätný zber a zber prostredníctvom zberného miesta použitých prenosných batérií a akumulátorov. Ak ide o zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, vykonávať ich zber na území obce môže len ten, kto má okrem zmluvy podľa prvej vety uzatvorenú aj zmluvu podľa § 59 ods. 4 zákona s organizáciou zodpovednosti výrobcov, s ktorou obec uzavrela zmluvu podľa § 59 ods. 2 zákona.

(11) Za účelom podrobného a zrozumiteľného výkladu tohto nariadenia obec vydáva a aktualizuje Systém zberu komunálnych odpadov, ktorý je dostupný na webe obce. Súčasťou Systému zberu komunálnych odpadov je Harmonogram zberu komunálneho odpadu (ďalej len „Harmonogram“) zverejňovaný na webe obce a úradnej tabuli. Za vypracovanie a aktualizáciu Systému zberu komunálnych odpadov (ako aj Harmonogramu) je zodpovedný referát životného prostredia obecného úradu.

(12) Kalendárovým zberom sa rozumie zber oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v určenom čase, ktorý určí obec v Harmonograme vrátane podrobností zberu. Súčasťou tohto zberu je pristavenie zberných nádob alebo plastových vriec na oddelene zbierané zložky KO v určitom čase najviac však na jeden deň na miesto určené Systémom zberu komunálnych odpadov.

§ 4 - Všeobecné povinnosti nakladania s odpadmi

(1) Každý pôvodca alebo držiteľ odpadov je povinný nakladať s odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby nedochádzalo k

 1. riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, horninového prostredia a ohrozenia rastlín a živočíchov,
 2. obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom,
 3. nepriaznivému vplyvu na krajinu.

(2) Každý pôvodca komunálnych odpadov je povinný

 1. nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto nariadením,
 2. zapojiť sa do Systému zberu komunálnych odpadov v obci,
 3. užívať zberné nádoby alebo vrecia zodpovedajúce tomuto nariadeniu a Systému zberu komunálnych odpadov,
 4. ukladať zmesový komunálny odpad, oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu na miesta určené obcou a do zberných nádob alebo vriec zodpovedajúcich tomuto nariadeniu a Systému zberu komunálnych odpadov.

(3) Každý držiteľ odpadu má povinnosť znášať náklady na činnosti nakladania s odpadom a činnosti k nim smerujúce. Predchádzajúca veta neplatí na oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu podľa odseku 7.

(4) Náklady na činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom, biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, náklady triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov, hradí obec z miestneho poplatku za komunálne odpady podľa osobitného predpisu. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady určuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nesluša o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

(5) Obec pri ustanovení výšky miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vychádza zo skutočných nákladov obce na nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom vrátane nákladov uvedených v ods. 4. Do miestneho poplatku obec nemôže zahrnúť náklady uvedené v ods. 7. Výnos miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady použije obec výlučne na zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.

(6) Pôvodca odpadu je povinný platiť miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zmysle zákona o miestnych daniach v znení neskorších predpisov a platného VZN Obce Nesluša o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

(7) Náklady triedeného zberu oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu odpadu, znáša organizácia zodpovednosti výrobcov, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.

(8) Zakazuje sa

 1. uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to obcou určenom v súlade s týmto nariadením,
 2. zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade s týmto nariadením,
 3. zneškodniť odpad ukladaním do povrchových nádrží a vypúšťaním do vodného recipienta3,
 4. zneškodňovať skládkovaním kvapalné odpady, odpadové pneumatiky a vytriedený biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad,
 5. ukladať vytriedené zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad, parkov a z cintorína na skládku odpadov (okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení),
 6. zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad, najmä trávu, lístie, konáre a zvyšky rastlín,
 7. spaľovať komunálny odpad alebo jeho zložky na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach v domácnostiach.

(9) Držiteľ komunálneho odpadu a držiteľ drobného stavebného odpadu alebo ten, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi na území obce, je povinný na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom; toto ustanovenie platí aj pre prevádzkovateľa kuchyne.

(10) Konečný používateľ alebo držiteľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík (predajcovi, servisnej organizácii) okrem odpadových pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.

§ 5 - Nezákonné umiestnenie odpadu4

(1) Oznámiť nezákonné umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti môže akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, alebo obci v ktorej územnom obvode sa táto nehnuteľnosť nachádza. Orgánmi štátnej správy odpadového hospodárstva sú:

 1. ministerstvo,
 2. inšpekcia,
 3. okresný úrad v sídle kraja,
 4. okresný úrad,
 5. obce,
 6. Slovenská obchodná inšpekcia,
 7. colný úrad,
 8. Kriminálny úrad finančnej správy.

(2) Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že na jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo obci, v ktorej územnom obvode sa táto nehnuteľnosť nachádza.

(3) O oznámeniach podaných podľa ods. 1 a 2 sa obec a príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva navzájom informujú najneskôr do siedmich pracovných dní odo dňa oznámenia.

(4) Na základe oznámenia podľa odsekov 1 a 2 príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva za účasti zástupcu obce overí, či rozsah nezákonne umiestneného odpadu nasvedčuje tomu, že bol spáchaný trestný čin5 a vydá o tom odborné vyjadrenie6.

(5) Podrobnosti a postup konania vo veci nezákonného umiestnenia odpadu v obci, vrátane spôsobu nahlasovania  určí obec Nesluša v súlade so zákonom. Úkony súvisiace s nezákonným umiestnením odpadu v obci, najmä miestne zisťovanie, obhliadku a dokumentovanie miesta, realizuje za obec referát životného prostredia obecného úradu v spolupráci s komisiou životného prostredia a územného plánovania pri obecnom zastupiteľstve.

§ 6 - Systém zberu a triedenia komunálneho odpadu

(1) Obec Nesluša má na svojom území zavedený nasledovný systém zberu odpadov

 1. množstvový zber komunálneho odpadu pre fyzické osoby – podnikateľov, právnické osoby; podľa § 77 ods. 2 písm. b) a c) zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady;
 2. paušálny zber komunálneho odpadu pre občanov; podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady;
 3. triedený zber komunálneho odpadu;
 4. množstvový zber drobného stavebného odpadu.

(2) Každý, kto produkuje komunálny odpad na území obce – pôvodca odpadu je povinný zapojiť sa do systému triedeného zberu odpadov v obci.

(3) Na území obce je zabezpečený triedený zber týchto zložiek komunálneho odpadu

 1. elektroodpad vrátane použitých svetelných zdrojov a použitých batérií a akumulátorov, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a sú komunálnym odpadom,
 2. drobný stavebný odpad z domácností a objemný komunálny odpad z domácností,
 3. papier, sklo, plasty, kovové obaly, viacvrstvové obaly ako vytriedené zložky odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov,
 4. biologicky rozložiteľný komunálny odpad,
 5. odpad z domácností s obsahom nebezpečných látok (nebezpečný odpad),
 6. jedlé oleje a tuky z domácností,
 7. nespotrebované humánne lieky a veterinárne lieky z domácností a použité zdravotnícke pomôcky z domácností,
 8. použité šatstvo, odevy a obuv z domácností.

(4) Triedený zber sa uskutočňuje v súlade s Harmonogramom. Harmonogram je zverejnený na webovej stránke obce, verejnej tabuli.

§ 7 - Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom

(1) Obec Nesluša zabezpečuje zber a zvoz zmesového komunálneho odpadu v pravidelnom intervale 1-krát za 14 dní (26x za rok - v intraviláne obce) prostredníctvom zberovej spoločnosti, s ktorou má uzatvorenú zmluvu. Deň zberu je uvedený v Harmonograme. Harmonogram je zverejnený na webovej stránke obce, verejnej tabuli. Pre osady v katastrálnom území obce Nesluša obec zabezpečuje zber komunálneho odpadu formou stojiska pri Obecnom úrade pomocou umiestnenia 1100 l uzamykateľnej nádoby. Majitelia chát dostanú kľúče od tohto kontajnera, pričom prvý kľúč dostanú bezplatne, ale v prípade straty uhradia plnú sumu za náhradný kľúč.

(2) Zber, zvoz a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu je súčasťou poplatku za komunálne odpady.

(3) Nádoby so zmesovým komunálnym odpadom je pôvodca odpadu povinný pristaviť na verejné priestranstvo, ktoré je dostupné pre zvozové vozidlo zberovej spoločnosti. Na verejné priestranstvo sa nádoby so zmesovým komunálnym odpadom pristavujú najskôr o 17:00 hod dňa predchádzajúceho zvozu a odstraňujú najneskôr do 17:00 hod dňa, kedy sa zvoz uskutoční; mimo uvedenej doby je povinný pôvodca odpadu umiestniť nádobu mimo verejné priestranstvo na vhodnom mieste nehnuteľnosti, ktorej je majiteľom, správcom alebo nájomcom. Zoznam miest (časti ulíc), ktoré nie sú dostupné v priebehu celého roka alebo len v zimnom období pre zvozové vozidlo zberovej spoločnosti a pôvodcovia odpadu sú povinní nádoby so zmesovým komunálnym odpadom presunúť na najbližšie dostupné verejné priestranstvo je uvedený v prílohe 3 tohto nariadenia.

(4) V prípade, že nádoba obsahuje iný ako zmesový komunálny odpad alebo vykazuje známky preťaženia, je zberová spoločnosť oprávnená tento odpad odmietnuť prevziať a odviesť. V okolí nádoby sa nesmie nachádzať ďalší komunálny alebo iný odpad.

(5) Pôvodca komunálneho odpadu je povinný písomne požiadať o pridelenie zbernej nádoby Obec Nesluša, referát odpadového hospodárstva.

(6) Pôvodný pôvodca odpadu môže používať pri paušálnom zbere zmesového komunálneho odpadu tieto nádoby na zmesový komunálny odpad pri zberovej frekvencii 26x za rok:

 1. 120 l – domácnosť s 1 - 5 osobami,
 2. 140 l – domácnosť so 6 a viac osobami,
 3. kombinácia 120 l + 140 l v prípade, že v domácnosti žije viac ako 9 obyvateľov, alebo v prípad, že im jedna nádoba nepostačuje (rodiny s malými deťmi, prípadne rodiny s ležiacimi/nevládnymi príbuznými),
 4. 120 l – trvale neobývaným rodinným domom alebo chatám mimo zastavaného územia obce.

Ak pôvodcovi odpadu podľa písm. a) alebo b) pridelená zberná nádoba nepostačuje, na základe jeho žiadosti sa mu pridelí ďalšia nádoba o objeme 120 l, podľa písm. c), za predpokladu, že pred pridelením nádoby bude min. 3 x vykonaná kontrola a preukáže sa, že daný pôvodca odpadu do nádoby určenej na komunálny odpad neodkladá zložky triedeného komunálneho odpadu, t. j. sklo, plasty, kovy, tetrapaky. Počet nádob a ich objem vydaných do domácností pred platnosťou tohto VZN nemusí byť zhodný s ods. 6.

(7) Právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom, Obec Nesluša v rámci množstvového zberu komunálnych odpadov umožňuje:

 1. výber nádoby pre zmesový komunálny odpad s objemom 120 l, 140 l, 1100 l,
 2. zvoliť individuálne určenie intervalu vývozu komunálneho odpadu 1x za mesiac alebo 1x za štrnásť dní.

(8) Pri množstvovom zbere komunálnych odpadov sú povinní právnické a fyzické  osoby – podnikatelia požiadať o nádobu takého objemu, ktorá zodpovedá množstvu vytvoreného komunálneho odpadu alebo si ju môžu zabezpečiť na vlastné náklady. V prípade, že nádobu zabezpečí obec právnické a fyzické  osoby – podnikatelia uhradia plnú výšku obstarávacích nákladov.

(9) Náklady na obstaranie zbernej nádoby na zmesový komunálny odpad z domácností znáša pôvodný pôvodca odpadu vo výške 1/2 nákladov obce, pričom

 1. minimálna životnosť plastovej nádoby je 9 rokov; ak je nutná obmena nádoby z dôvodu jej poškodenia pred uplynutím doby minimálnej životnosti zbernej nádoby, znáša pôvodný pôvodca odpadu plnú výšku obstarávacích nákladov,
 2. každá nádoba na zmesový komunálny odpad musí byť trvale označená súpisným číslom nehnuteľnosti, ku ktorej patrí a taktiež nálepkou obce Nesluša. Obnovu označenia súpisným číslom zabezpečuje na požiadanie zamestnanec obecného úradu zodpovedný za výkon činností v odpadovom hospodárstve obce,
 3. neoznačené zberné nádoby obecným úradom zberová spoločnosť nebude vyvážať.

(10) Zakazuje sa

 1. do nádob na zmesový komunálny odpad ukladať iný ako zmesový komunálny odpad a nádoby neúmerne zaťažovať alebo preplňovať;
 2. pri nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom ďalej primerane platia všeobecné zákazy uvedené v § 4 ods. 8.

§ 8 - Nakladanie s drobným stavebným odpadom a objemným odpadom

(1) Drobným stavebným odpadom (ďalej len "DSO") z domácností je odpad z bežných udržiavacích prác na nehnuteľnosti (dome, budove, spevnenej ploche) vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za drobné stavebné odpady. Na území obce Nesluša sa zbiera DOS: tehly, betón, a pod.. DSO nie je stavebný odpad zo stavebných, čistiacich, servisných a demolačných prác, kde je pôvodcom odpadu právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá práce vykonáva alebo pre ktorú sa práca vykonáva.

(2) Objemným odpadom (ďalej len "OO") z domácností sa rozumie najmä vyradený nábytok, posteľné matrace, rošty, žalúzie, dvere, staré okná, koberce a pod.

(3) Zber drobného stavebného odpadu obec uskutočňuje formou množstvového zberu.

(4) Zber DSO a OO obec zabezpečuje kalendárovým zberom v období mesiacov apríl – október v intervale 1 krát mesačne; v období november – marec sa zber nevykonáva. Podrobnosti zberu sú uvedené v Harmonograme. Zber DSO a OO sa uskutočňuje v areáli zberného dvora v Nesluši, pričom evidenciu zberu a preberanie DSO vykonáva zamestnanec zberného dvora. Pôvodca odpadu alebo jeho držiteľ sa pri odovzdaní tohto odpadu preukazuje občianskym preukazom. Pri odovzdaní bude DSO odvážený  a následne spoplatnený v zmysle VZN Obce Nesluša o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

(5) Zberovým miestom pre DSO a OO sú veľkokapacitné kontajnery umiestnené na zbernom dvore. Pôvodca je povinný tento odpad dopraviť na zberové miesto na vlastné náklady a vlastnú zodpovednosť.

(6) Zakazuje sa

 1. zmiešavať DSO a OO s iným komunálnym odpadom,
 2. umiestňovať tento odpad do nádob na zmesový komunálny odpad,
 3. pri nakladaní s DSO a OO ďalej primerane platia všeobecné zákazy uvedené v § 4 ods. 8.

§ 9 - Nakladanie s elektroodpadom, vrátane zdrojov osvetlenia, batérií a akumulátorov

(1) Elektroodpadom z domácností sa rozumie elektroodpad, pochádzajúci z domácností a z obchodných, priemyselných a od inštitucionálnych pôvodcov odpadu, pričom je svojím charakterom a množstvom podobné elektroodpadu, ktorý pochádza z domácností. Elektroodpadom je náradie (napr. vŕtačky), počítače a ich príslušenstvo, mobilné telefóny, tablety a pod. Elektroodpad je odpadom obsahujúcim nebezpečné látky, ktoré môžu poškodzovať ľudské zdravie a životné prostredie.

(2) Zdrojmi osvetlenia z domácností sú najmä použité žiarovky, žiarivky a výbojky. Zdroje osvetlenia sú nebezpečným odpadom, ktorý môže poškodzovať ľudské zdravie a životné prostredie.

(3) Batérie a akumulátory z domácností sú použité prenosné batérie a akumulátory spotrebičov a zariadení a použité automobilové batérie a akumulátory. Batérie a akumulátory sú nebezpečným odpadom, ktorý môže poškodzovať ľudské zdravie a životné prostredie.

(4) Pôvodca elektroodpadu z domácností, použitých zdrojov osvetlenia z domácností a použitých batérií a akumulátorov z domácností (ďalej len „elektroodpad“) je povinný ich odovzdať distribútorovi (predajcovi) do systému spätného zberu pri nákupe nových spotrebičov alebo zariadení, prípadne na miesto určené obcou v systéme oddeleného zberu elektroodpadu z komunálnych odpadov, ktorý je v obci zavedený v spolupráci s organizáciou zodpovednosti výrobcov.

(5) Zber elektroodpadu zabezpečuje obec kalendárovým zberom v intervale 2-krát ročne v mesiacoch apríl a september. Podrobnosti zberu určuje Harmonogram.

(6) Zber elektroodpadu nie je súčasťou poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ani nie je inak spoplatnený za predpokladu, že nedochádza k jeho nedostatočnému triedeniu zo strany pôvodcu odpadu alebo zo strany obce.

(7) Zakazuje sa

 1. zmiešavať elektroodpad s inými zložkami komunálneho odpadu a tento ukladať do nádob na zmesový komunálny odpad,
 2. rozoberať či inak zasahovať do elektroodpadu, narúšať celistvosť svetelných zdrojov a batérií a akumulátorov pred ich odovzdaním do systému zberu tohto odpadu,
 3. pri nakladaní s elektroodpadom ďalej primerane platia všeobecné zákazy uvedené v § 4 ods. 8.

§ 10 - Nakladanie s odpadmi z obalov

(1) Zber odpadu z obalov a neobalových výrobkov s rozšírenou zodpovednosťou výrobcov je predmetom systému triedeného zberu. Obec zabezpečuje zber papiera, skla, kovov, plastov a viacvrstvových nápojových obalov (kompozitný obal, "tetrapak") v spolupráci s organizáciou zodpovednosti výrobcov a zberovou spoločnosťou.

(2) Papierom sa rozumejú najmä noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, krabice, kartóny a papierové obaly.

 1. Papier sa zberá do 1100 l kontajnerov modrej farby, ktoré sú nepretržite dostupné na určených zberných miestach obce. Zoznam zberných miest v obci je uvedený v prílohe 4 - mapovej prílohe.
 2. Zberovým papierom nie je a do modrých kontajnerov sa nevhadzuje: mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtovaný papier, použité plienky a použité hygienické potreby.

(3) Sklom sa rozumejú najmä nevratné alebo poškodené vratné obaly zo skla, sklenené nádoby, tabuľové sklo a sklené črepy.

 1. Sklo sa zberá do 1100 l kontajnerov zelenej farby, ktoré sú nepretržite dostupné na určených zberných miestach obce. Zoznam zberných miest v obci je uvedený v prílohe 4 - mapovej prílohe.
 2. Zberovým sklom nie je a do zelených kontajnerov sa nevhadzuje: porcelán, keramika, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky.

(4) Kovmi sa rozumejú najmä kovové obaly, konzervy, nápojové plechovky, menšie kovové výrobky alebo súčiastky a alobal.

 1. Kov sa zberá do 1100 l kontajnerov červenej farby, ktoré sú nepretržite dostupné na určených zberných miestach obce. Zoznam zberných miest v obci je uvedený v prílohe 4 - mapovej prílohe.
 2. Zberovým kovom nie je a do červených kontajnerov sa nevhadzujú: kovové obaly kombinované s iným materiálom (napr. tuby od zubnej pasty a kozmetiky).

(5) Plastami sa rozumejú najmä nápojové PET fľaše, igelitové a mikroténové vrecká a tašky, fólie a polystyrén z obalov výrobkov.

 1. Plasty sa v domácnostiach zhromažďujú do 120 l vriec a v pravidelnom intervale 1-krát mesačne (12x ročne) sa obcou a zberovou spoločnosťou zberajú a odvážajú (kalendárový zber).
 2. Objem každej PET fľaše je nutné pred ich uložením do vriec podstatne zmenšiť stlačením alebo zošliapnutím. Polystyrén väčších rozmerov sa pred uložením do vriec nareže alebo naláme na menšie kusy; vrecia musia byť pre zvoz vhodne uzavreté (zaviazané).
 3. Zberovým plastom nie je a do vriec s plastami sa neukladajú: novodurové odpadové rúrky a plastové obaly od nebezpečných látok, najmä od motorových olejov, chemikálií a farieb.

(6) Viacvrstvovým nápojovým obalom sa rozumejú najmä kompozitné obaly od mliečnych výrobkov a džúsov.

 1. Viacvrstvové nápojové obaly sa zberajú do 1100 l kontajnerov oranžovej farby, ktoré sú nepretržite dostupné na určených zberných miestach obce. Zoznam zberných miest v obci je uvedený v prílohe 4 - mapovej prílohe.
 2. Objem každého viacvrstvového obalu je nutné pred jeho uložením do kontajnera podstatne zmenšiť stlačením alebo zošliapnutím.

(7) Podrobnosti kalendárového zberu plastov je uvedený v Harmonograme. Vrecia s plastami je potrebné vyložiť k najbližšiemu stojisku na triedený zber najskôr o 17:00 hod pred dňom zberu určeným Harmonogramom; mimo uvedenej doby je povinný mať pôvodca odpadu vrecia s týmito odpadmi umiestnené na nehnuteľnosti, ktorej je majiteľom, správcom alebo nájomcom.

(8) Zber papiera, skla, kovov, plastov a viacvrstvových nápojových obalov nie je spoplatnený; náklady na zber, zvoz a ďalšie spracovanie preberá organizácia zodpovednosti výrobcov, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu. Zber papiera, skla, kovov, plastov a viacvrstvových nápojových obalov môže byť spoplatnený len v prípade nedôsledného triedenia uvedených zložiek komunálneho odpadu pôvodcom odpadu alebo nedôsledného triedenia zo strany obce.

(9) Zakazuje sa

 1. zmiešavať papier, sklo, kovy, plasty a viacvrstvové nápojové obaly s inými zložkami komunálneho odpadu a ukladať ich do nádob na zmesový komunálny odpad,
 2. vhadzovať do kontajnerov na papier iný odpad ako uvedený v ods. 2),
 3. vhadzovať do kontajnerov na sklo iný odpad ako uvedený v ods. 3),
 4. vhadzovať do kontajnerov na kovy iný odpad ako uvedený v ods. 4),
 5. ukladať do vriec na plasty iný odpad ako uvedený v ods. 5),
 6. vhadzovať do kontajnerov na viacvrstvové nápojové obaly iný odpad ako uvedený v ods. 6),
 7. umiestňovať na verejné priestranstvá vrecia s plastami mimo doby určenej v ods. 7),
 8. pri nakladaní s papierom, sklom, kovmi, plastami a viacvrstvovými nápojovými obalmi ďalej primerane platia všeobecné zákazy uvedené v § 4 ods. 8).

§ 11 - Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom

(1) Biologický rozložiteľný komunálny odpad (ďalej len "BRKO") je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov a verejných priestranstiev, odpad z potravín a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích a z maloobchodných zariadení. Jedná sa najmä o zhodnotiteľný odpad zo záhrad rodinných domov, tzn. zvyšky rastlín, rozdrvené konáre, lístie stromov, zhnité alebo poškodené ovocie, papierové kartóny, piliny atď. Patrí sem aj biologicky rozložiteľný odpad z údržby verejnej zelene a údržby cintorína.

(2) Pre účely tohto nariadenia nie je predmetom nakladania s BRKO biologicky rozložiteľný odpad z ornej pôdy, trvale zatrávnených porastov a lesov, vedených v katastri nehnuteľností ako orná pôda, trvale zatrávnené porasty a lesné pozemky.

(3) Domácnosti v rodinných domoch sú povinné spracúvať BRKO kompostovaním v kompostovacích zariadeniach (kompostéroch).

(4) Zakazuje sa ukladať BRKO do nádob so zmesovým komunálnym odpadom alebo skládkovať na voľnom priestranstve vrátane záhrad, trvale zatrávnených porastov alebo ornej pôdy bez použitia kompostérov alebo im zodpovedajúcich zariadení. Primerane platia aj všeobecné zákazy podľa § 4 ods. 8.

§ 12 - Nakladanie s nebezpečnými odpadmi

(1) Nebezpečným odpadom je odpad, ktorý obsahuje látky nebezpečné pre ľudské zdravie a životné prostredie. Nebezpečným odpadom je pre účely tohto nariadenia najmä odpadový automobilový olej, farby a riedidlá pochádzajúce z domácností.

(2) Jednotlivé zložky odpadu s obsahom škodlivín sú ich držitelia povinní vytriediť z komunálneho  odpadu a zabezpečiť ich dočasné bezpečné zhromaždenie.

(3) Obec zabezpečuje zber nebezpečných odpadov kalendárovým zberom v intervale 2-krát ročne v mesiacoch apríl a október. Zberným miestom je zberný dvor. Podrobnosti zberu určuje Harmonogram.

(4) Zakazuje sa

 1. riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov navzájom,
 2. riediť a zmiešavať nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné,
 3. riediť a zmiešavať nebezpečné odpady s látkami alebo s materiálmi, ktoré nie sú odpadom,
 4. vypúšťať odpadové oleje do povrchových vôd, podzemných vôd a do kanalizácie,
 5. uložiť alebo vypúšťať odpadové oleje do pôdy,
 6. spaľovať odpadové oleje vo vykurovacích zariadeniach domácností,
 7. pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi ďalej primerane platia všeobecné zákazy uvedené v § 4 ods. 8.

§ 13 - Nakladanie s jedlými olejmi a tukmi, liekmi, šatstvom, odevmi a obuvou

(1) Obec zabezpečuje zber

 1. jedlých olejov a tukov z domácností, ak tieto nie sú predmetom kompostovania v domácnostiach,
 2. nespotrebovaných humánnych liekov a veterinárnych liekov z domácností,
 3. použitého šatstva, odevov a obuvi z domácností.

(2) Zber jedlých olejov a tukov a liekov je zabezpečený kalendárovým zberom v intervale 2 krát ročne v mesiacoch marec a september. Zberovým miestom je zberný dvor. Jedlé oleje a tuky sa odovzdávajú v plastových fľašiach s funkčným uzáverom, ktoré si fyzické osoby zabezpečujú samostatne.  Podrobnosti zberu určuje Harmonogram.

(3) Zber použitého šatstva, odevov a obuvi je zabezpečený nepretržite kontajnermi umiestnenými pri základnej škole. Do kontajnerov sa môže ukladať iba čisté a suché šatstvo, odevy a obuv; vložením do igelitového vreca sú chránené pred znehodnotením vodou alebo vlhkosťou.

(4) Zakazuje sa vypúšťať jedlé oleje a tuky a vhadzovať lieky do verejnej kanalizácie. Na nakladanie s jedlými olejmi a tukmi, liekmi a použitým šatstvom, odevmi a obuvou z domácností sa primerane vzťahujú všeobecné zákazy uvedené v § 4 ods. 8.

§ 147 - Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od prevádzkovateľov kuchýň

(1) Prevádzkovateľ kuchyne zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom, ktorého je pôvodcom. Prevádzkovateľom kuchyne je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ.

(2) Prevádzkovateľ kuchyne je (okrem iných povinností pôvodcu odpadu uvedených v tomto nariadení) povinný zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom.

(3) Zakazuje sa

 1. uložiť biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, do nádob určených obcou na zber zmesového komunálneho odpadu alebo vytriedených zložiek komunálneho odpadu,
 2. používať drviče biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu napojené na verejnú kanalizáciu,
 3. zbaviť sa použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do verejnej kanalizácie.

§ 15 - Povinnosti a práva právnických osôb a fyzických osôb- podnikateľov (rozšírenie)

Právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ je ako držiteľ odpadu povinný

 1.  správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov (vyhláška MŽP č. 365/2015 Z. z.),
 2. zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
 3. zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva8,
 4. odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona a tohto nariadenia,
 5. viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi,
 6. ohlasovať údaje z evidencie obci a uchovávať ohlásené údaje,
 7. skladovať odpad najdlhšie jeden rok alebo zhromažďovať odpad najdlhšie jeden rok pred jeho zneškodnením alebo najdlhšie tri roky pred jeho zhodnotením.

§ 16 - Povinnosti držiteľov starých vozidiel

(1) Staré vozidlo je vozidlo, ktoré sa stalo odpadom; jedná sa najmä o vozidlá vyradené z evidencie, prípadne vozidlá opustené; držiteľom starého vozidla je osoba, u ktorej sa staré vozidlo nachádza.

(2) Držiteľ starého vozidla je povinný bezodkladne zabezpečiť na vlastné náklady odovzdanie starého vozidla osobe vykonávajúcej zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.

(3) Ak si držiteľ vozidla nesplní povinnosť uvedenú v ods. 2 a vozidlo poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie alebo narušuje estetický vzhľad obce je vozidlo povinná odstrániť

 1. obec, ak sa vozidlo odstraňuje z cesty alebo verejného priestranstva, ktorého je správcom,
 2. obec so súhlasom vlastníka nehnuteľnosti, z ktorej sa vozidlo odstraňuje, ak ide o iné miesto než podľa písmena a),
 3. vlastník nehnuteľnosti uvedenej v písmene b), ak nedal súhlas na odstránenie vozidla obcou.

(4) Podrobnosti o odstraňovaní starých vozidiel a postup konania určí Obec Nesluša v súlade so zákonom.

§ 179 - Dôvod nezavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad

Dôvodom nezavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov pre biologicky rozložiteľný kuchynský komunálny odpad je to, že obec si uplatňuje výnimku z povinnosti zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v obci podľa § 81 ods. 21 zákona o odpadoch. Na základe tejto možnosti obec preukáže plnenie zhodnocovania biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v kompostéroch, ktoré boli rozdané do domácnosti.

§ 18 - Priestupky10, priestupkové konanie, pokuty

(1) Priestupku sa dopustí ten, kto

 1. uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou [§ 4 ods. 8 písm. a)11],
 2. uloží do zbernej nádoby určenej na triedený zber iný druh odpadu ako ten, pre ktorý je zberná nádoba určená [§ 10 ods. 9 písm. a), b), c), d), e), f)12],
 3. zhodnocuje alebo zneškodňuje odpad v rozpore s týmto nariadením [§ 4 ods. 8 písm. b)13],
 4. nesplní oznamovaciu povinnosť podľa§ 5 ods. 214,
 5. koná v rozpore s § 9 ods. 7 písm. a)15,
 6. nakladá s odpadovými pneumatikami v rozpore s § 4 ods. 1016,
 7. koná v rozpore s § 4 ods. 8 písm. e)17,
 8. koná v rozpore s § 4 ods. 218,
 9. koná v rozpore s § 3 ods. 1019,
 10. neposkytne obcou požadované údaje podľa § 4 ods. 920.

(2) Za priestupok podľa ods. 1 môže obec uložiť pokutu do 1 500 eur. Pri ukladaní výšky pokút sa postupuje podľa sadzobníka uvedeného v prílohe 2 tohto nariadenia. Pokuty sú príjmom rozpočtu obce.

(3) Obec môže osobe zodpovednej za priestupok podľa odseku 1 nariadiť prepadnutie veci, ktorou je odpad, ktorý je možné zhodnotiť. Prepadnutá vec sa stáva majetkom obce.

(4) Obec bezodkladne odovzdá prepadnutú vec, ktorou je odpad, osobe oprávnenej na nakladanie s ním podľa zákona; finančné prostriedky získané za odovzdanie odpadu sú príjmom rozpočtu obce.

(5) Na priestupky a na ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o prejednávaní priestupkov21.

§ 19 - Zrušovacie ustanovenia

Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ku dňu účinnosti tohto VZN ruší: Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi a Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2019, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom.

§ 20 - Záverečné ustanovenia

(1) Na tomto VZN obce Nesluša sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Nesluši a to dňa 14. 12. 2020.

(2) Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli od 19. 11. 2020.

(3) Schválené VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli od 15. 12. 2020.

(4) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01. 01. 2021.


1 § 3 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o odpadoch").

2 § 3 ods. 4 zákona o odpadoch.

3 § 2 písm. n) zákona č. 364/20014 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

4 § 15 zákona o odpadoch.

5 § 300 až § 302 zákona č. 300/2005 Z. z. trestného zákona.

6 § 126 trestného zákona.

7 § 83 zákona o odpadoch.

8 § 6 zákona o odpadoch.

9 § 81 ods. 8 písm. k) zákona o odpadoch.

10 § 115 zákona o odpadoch.

11 § 13 písm. a) zákona o odpadoch.

12 § 81 ods. 6 písm. a) zákona o odpadoch.

13 § 13 písm. b) zákona o odpadoch.

14 § 15 ods. 2 zákona o odpadoch.

15 § 33 písm. b) zákona o odpadoch.

16 § 72 zákona o odpadoch.

17 § 81 ods. 6 písm. b) zákona o odpadoch.

18 § 81 ods. 9 zákona o odpadoch.

19 § 81 ods. 13 zákona o odpadoch.

20 § 81 ods. 17 zákona o odpadoch.

21 Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.

Prílohy

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.