Obec Nesluša (ďalej len "obec") vydáva v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 80 ods. 7, § 81 ods. 3, ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o odpadoch"). Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len "nariadenie") je platné len na území obce.

§ 1

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nesluša č. 8/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom sa mení nasledovne:

(1) V § 1 odseku 12 sa veta "Tento zber spočíva v pristavení zberného vozidla alebo zberných nádob v určitom čase najviac na jeden deň na miesto určenom Systémom zberu komunálnych odpadov" nahrádza vetou "Súčasťou tohto zberu je pristavenie zberných nádob alebo plastových vriec na oddelene zbierané zložky KO v určitom čase najviac však na jeden deň na miesto určené Systémom zberu komunálnych odpadov."

(2) V § 2 odseku 4 druhej vete, odseku 6 sa odstráni "č. 7/2017".

(3) § 3 odsek 1 "Oznámiť nezákonné umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti11 môže akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva. Orgánmi štátnej správy odpadového hospodárstva s pôsobnosťou k obci sú najmä:

 1. Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, Litovelská 1218, 024 01 Kysucké Nové Mesto,
 2. Obec Nesluša, Obecný úrad, Nesluša 978, 023 41 Nesluša, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., prípadne
 3. Inšpektorát životného prostredia Žilina, Legionárska 5, 012 05 Žilina, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.." mení na:

"Oznámiť nezákonné umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti11 môže akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, alebo obci v ktorej územnom obvode sa táto nehnuteľnosť nachádza.

Orgánmi štátnej správy odpadového hospodárstva sú:

 1. ministerstvo,
 2. inšpekcia,
 3. okresný úrad v sídle kraja,
 4. okresný úrad,
 5. obce."

(4) V § 3 odseku 2 sa veta "Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že na jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť obci alebo ďalšiemu orgánu uvedenému v ods. (1)" zmení "Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že na jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo obci, v ktorej územnom obvode sa táto nehnuteľnosť nachádza“.

(5) V § 3 odseku 5 druhej vete sa "komisia poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva a životného prostredia" nahrádza "komisiou životného prostredia a územného plánovania".

(6) "Čl. 4 - Systém zberu a triedenia komunálneho odpadu" sa mení na "§ 4 - Systém zberu a triedenia komunálneho odpadu".

(7) § 5 ods. 1 "Obec Nesluša zabezpečuje zber a zvoz zmesového komunálneho odpadu v pravidelnom intervale 1-krát za 14 dní (26x za rok) prostredníctvom zberovej spoločnosti, s ktorou má uzatvorenú zmluvu. Deň zberu je uvedený v Harmonograme. Harmonogram je zverejnený na webovej stránke obce, verejnej tabuli." sa mení nasledovne: "Obec Nesluša zabezpečuje zber a zvoz zmesového komunálneho odpadu v pravidelnom intervale 1-krát za 14 dní (26x za rok - v intraviláne obce) a 2-krát za rok (v mesiacoch máj, september - v osadách, v extraviláne obce Nesluša) prostredníctvom zberovej spoločnosti, s ktorou má uzatvorenú zmluvu. Deň zberu je uvedený v Harmonograme. Harmonogram je zverejnený na webovej stránke obce, verejnej tabuli.

(8) § 5 odseku 6 "

 1. 120 l – domácnosť s 1- 4 osobami,
 2. 140 l – domácnosť s 5 a viac osobami,
 3. 1100 l – bytový dom, ak súhlasia všetky domácnosti a súhrn počtu osôb domácností v bytovom dome je najviac 55 osôb,
 4. 120 l – trvale neobývaný rodinný dom a chalupa v zastavanom území obce so sporadickým zberom a vývozom zmesového komunálneho odpadu, tzn. frekvenciou nižšou ako 26x za rok.

Ak pôvodcovi odpadu v písm. a) alebo b) pridelená zberná nádoba o objeme 120 l alebo 140 l nepostačuje, na základe jeho žiadosti sa mu pridelí ďalšia nádoba o objeme 120 l za predpokladu, že pred pridelením nádoby bude min. 3 x vykonaná kontrola a preukáže sa, že daný pôvodca odpadu do nádoby určenej na komunálny odpad neodkladá zložky triedeného komunálneho odpadu.“

sa mení nasledovne: "

 1. 120 l – domácnosť s 1- 5 osobami,
 2. 140 l – domácnosť s 6 a viac osobami,
 3. kombinácia 120 l + 140 l v prípade, že v domácnosti žije viac ako 9 obyvateľov, alebo v prípad, že im jedna nádoba nepostačuje (rodiny s malými deťmi, prípadne rodiny s ležiacimi/nevládnymi príbuznými),
 4. 120 l – trvale neobývaným rrodinným domom a chatám v osadách mimo zastavaného územia obce s frekvenciou zberu 2x/rok.

Ak pôvodcovi odpadu podľa písm. a) alebo b) pridelená zberná nádoba nepostačuje, na základe jeho žiadosti sa mu pridelí ďalšia nádoba o objeme 120 l, podľa písm. c), za predpokladu, že pred pridelením nádoby bude min. 3 x vykonaná kontrola a preukáže sa, že daný pôvodca odpadu do nádoby určenej na komunálny odpad neodkladá zložky triedeného komunálneho odpadu, t. j. slko, plasty, kovy, tetrapaky.“

(9) V § 5 odseku 9 písm. a) sa ruší "minimálna životnosť kovovej nádoby je 12 rokov".

(10) V § 5 odseku 9 písm. b) sa nakoniec prvej vety doplní "a taktiež nálepkou Obce Nesluša".

(11) V § 6 odseku 1 sa veta "K DSO patria zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod." nahradí vetou "Na území obce Nesluša sa zbiera DSO: tehly, betón, a pod.".

(12) V § 6 odseku 4 tretia veta "Evidenciu zberu a preberanie DSO vykonáva zamestnanec obecného úradu zodpovedný za výkon činností v odpadovom hospodárstve obce, pričom pôvodca odpadu alebo jeho držiteľ sa pri odovzdaní tohto odpadu preukazuje občianskym preukazom; v prípade, že sa jedná o DSO z nehnuteľnosti, ktorej vlastník, správca alebo nájomca nemá trvalé bydlisko v obci aj elektronickým (informatívnym) výpisom z katastra nehnuteľností nie starším ako 1 mesiac." sa mení na "Zber DSO a OO sa uskutočňuje v areáli zberného dvora v Nesluši, pričom evidenciu zberu a preberanie DSO vykonáva zamestnanec zberného dvora. Pôvodca odpadu alebo jeho držiteľ sa pri odovzdaní tohto odpadu preukazuje občianskym preukazom; v prípade, že sa jedná o DSO z nehnuteľnosti, ktorej vlastník, správca alebo nájomca nemá trvalé bydlisko v obci aj elektronickým (informatívnym) výpisom z katastra nehnuteľností nie starším ako 1 mesiac.".

(13) Z § 6 odseku 4 poslednej vety sa odstraňuje "č. 7/2017".

(14) V § 6 odseku 5 sa mení "umiestnené nad obecným úradom" na "umiestnené na zbernom dvore".

(15) V § 8 odseku 6 písm. a) sa "1100 l kontajnerov žltej farby" mení na "1100 l kontajnerov oranžovej farby".

(16) V § 8 odseku 9 písm. b) až f) odstraňuje "písm. a)".

(17) V § 10 odseku 3, v § 11 odseku 2 sa veta "Zberným miestom je obecný úrad" mení na "Zberným miestom je zberný dvor".

(18) "Čl. 15-Priestupky17, priestupkové konanie, pokuty" sa mení na "§ 15-Priestupky17, priestupkové konanie, pokuty".

(19) V §15 odseku 1 sa mení nasledovné:

 1. "čl. 2 ods. (8) písm. a)" na "§ 2 ods. 8 písm. a)",
 2. "čl. 8 ods. (9) písm. a) b) c) d) e) f)" na "§ 8 ods. 9 písm. a) b) c) d) e) f)",
 3. "čl. 2 ods. (8) písm. b)" na "§ 2 ods. 8 písm. b)",
 4. "čl. 3 ods. (2)" na "§ 3 ods. 2",
 5. "čl. 7 ods. (7) písm. a)" na "§ 7 ods. 7 písm. a)",
 6. "čl. 2 ods. (10)" na "§ 2 ods. 10",
 7. "čl. 2 ods. (8) písm. e)" na "§ 2 ods. 8 písm. e)",
 8. "čl. 2 ods. (2)" na "§ 2 ods. 2",
 9. "čl. 1 ods. (10)" na "§ 2 ods. 10",
 10. "čl. 2 ods. (9)" na "§ 2 ods. 9",

(20) V § 16 ods. 2 sa vypustí "na roky 2016 - 2020".

(21) V § 5 ods. 10 písm. b), § 6 ods. 6 písm. b), § 7 ods. 7 písm. c), § 8 ods. 9 písm. h), § 9 ods. 4, § 10 ods. 4 písm. g), § 11 ods. 4 "čl. 2 ods. (8)" mení na "§ 2 ods. 8".

§ 2

(1) Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 11. 11. 2019.

(2) Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2019, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie Obce Nesluša č. 8/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Nesluši č. V-21/2019 dňa 06. 12. 2019.

(3) Schválené VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa 11. 12. 2019.

(4) Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2019, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie Obce Nesluša č. 8/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nadobúda účinnosť 1. januára 2020.

Prílohy

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.