Obec Nesluša (ďalej len "obec") vydáva v súlade s § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,  zákonom č. 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti, pričom toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len "nariadenie") je platné len na území obce.

Účelom nariadenia je vymedzenie všeobecne záväzných pravidiel o podmienkach držania a chovu psov, ako aj ich pohyb v intraviláne obce Nesluša a tiež sankcií za neplnenie povinností vyplývajúcich z tohto nariadenia.

§ 1 - Základné pojmy

(1) Chovateľom sa rozumie každá fyzická a právnická osoba, ktorá zviera z akéhokoľvek dôvodu, hoci len prechodne chová alebo ošetruje.

(2) Majiteľom sa rozumie fyzická alebo právnická osobu, ktorá je vlastníkom zvieraťa.

(3) Držiteľom sa rozumie zodpovedná osoba, ktorá manipuluje so zvieraťom alebo ten, u koho sa zviera nachádza prechodne.

(4) Za psa so špeciálnym výcvikom sa považuje aj pes v špeciálnom výcviku v sprievode osoby odborne spôsobilej na výcvik psa so špeciálnym výcvikom podľa osobitného predpisu1.

(5) Dotknutí nájomníci sú nájomníci, ktorí bývajú v bytoch umiestnených nad, pod a vedľa bytu, kde sa chová pes.

(6) Chovným priestorom alebo zariadením na chov je priestor, zariadenie, pozemok alebo stavba, v ktorej sa chová alebo rozmnožuje pes, okrem priestorov bytového domu.

§ 2 - Vymedzenie pojmov

Na účely tohto VZN

(1) zvláštnym psom je pes

 1. používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona2,
 2. používaný horskou službou,
 3. používaný pri záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach pri plnení úloh civilnej ochrany3,
 4. poľovný,
 5. ovčiarsky,
 6. so špeciálnym výcvikom,
 7. používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo národného skúšobného poriadku;

(2) nebezpečným psom je každý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi4;

(3) voľným pohybom je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov za voľný pohyb psa sa nepovažuje pohyb zvláštneho psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov, ak je na základe výcviku ovládaný osobou, ktorá ho vedie.

§ 3 - Evidencia psov

(1) Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha evidencii psov (ďalej len evidencia). Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza.

(2) Evidenciu vedie obec.

(3) Do evidencie sa zapisuje najmä:

 1. evidenčné číslo psa,
 2. tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má,
 3. meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa,
 4. umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na území obce zdržiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa,
 5. skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,
 6. úhyn psa,
 7. strata psa.

(4) Každú zmenu skutočnosti a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ povinný do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť obci, kde je alebo má byť pes evidovaný.

(5) Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa (ďalej len „známka“) Na známke sa uvedie evidenčné číslo, psa, názov obce, kde je pes evidovaný, a údaj o tom, či je pes nebezpečným psom. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa.

(6) Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil, oznámiť obci, kde je pes evidovaný.

(7) Držiteľ psa je povinný plniť si daňovú povinnosť za psa, podľa VZN, ktoré je platné na území obce Nesluša5.

(8) Cena známky na psa na území obce Nesluša sa stanovuje na 1 €, náhradná známka na 1 €.

§ 4 - Podmienky chovu psov

(1) Chov a držanie psa je povolené na celom území obce Nesluša.

(2) Každý, kto chová alebo drží psa, je povinný splniť a dodržiavať nasledovné podmienky:

 1. zabezpečiť mu umiestnenie, starostlivosť a pozornosť v primeraných zoohygienických a hygienických podmienkach zodpovedajúcich jeho fyziologickým a etologickým potrebám, poskytovať mu v dostatočnom množstve zdravotne nezávadné krmivo a pitnú vodu, umožniť mu primeraný pohyb, urobiť opatrenia na zabránenie jeho úteku a neplánovaného alebo nežiaduceho rozmnožovania,
 2. zabezpečiť mu hygienicky vyhovujúcu likvidáciu exkrementov, okamžite odstrániť nečistotu spôsobenú psom na verejných priestranstvách, vo vozidlách verejnej dopravy a v spoločných bytových priestoroch,
 3. dbať, aby chovom psa nebolo poškodzované životné prostredie a narušované vzťahy medzi občanmi, predovšetkým nesmú byť nad primeranú mieru obťažovaní susedia hlukom, pachom, pevnými a tekutými výkalmi,
 4. dodržiavať veterinárne predpisy o chove psa, zabezpečovať pravidelné povinné očkovanie psa proti besnote podľa § 17 ods. 5 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti,
 5. zabezpečiť identifikáciu spoločenského zvieraťa podľa § 19 zákona č. 39/2007,
 6. pri ochorení psa zabezpečiť jeho veterinárne ošetrenie,
 7. zamedziť cvičeniu psa spôsobom, ktorý mu spôsobuje ujmu na zdraví a kondícií, najmä nesmie nútiť psa na výkony presahujúce jeho logické schopnosti alebo prirodzenú silu, nesmie používať prostriedky, ktoré môžu zapríčiniť zranenie alebo zbytočnú bolesť, utrpenie a úzkosť, štvať zvieratá proti sebe.

(3) V prípade, že na chov psa bude zo strany vlastníkov alebo nájomcov bytov podaná oprávnená sťažnosť voči chovu psa v byte, napriek tomu, že sťažovateľ dal predtým k chovu súhlas obec zváži či nezruší chov v byte tomu občanovi, proti ktorému bola sťažnosť vznesená. Pokiaľ by chovateľ psa v byte nerešpektoval záver obce z podanej sťažnosti bude voči nemu uplatnená sankcia podľa článku č. VII tohto VZN.

(4) Zakazuje sa ukončiť chov psa jeho vypustením ho do voľnej prírody.

(5) Zakazuje sa usmrtiť psa bez primeraného dôvodu (nevyliečiteľná choroba- napr. niektoré typy rakoviny, utrpenie spôsobené vážnym úrazom, besnota, závažné poruchy správania vedúce k možnému poraneniu človeka).

(6) V rodinných domoch je možné zriaďovať chovnú stanicu psov pokiaľ táto bude spĺňať podmienky, ktoré určuje stavebný zákon č. 50/1976 Zb. v znení následných zmien.

§ 5 - Vodenie a voľný pohyb psa

(1) Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá, a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.

(2) Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve musí mať nebezpečný pes nasadený náhubok.

(3) Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad.

(4) Držiteľ psa a ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol. Súčasne je povinný skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo krajnej núdzi, oznámiť obci, kde je pes evidovaný.

(5) Vodiť psa je zakázané (nevzťahuje sa to na psov so špeciálnym výcvikom, asistenčných psov a vodiacich):

 1. do materských a základných škôl a do ich dvorov,
 2. do obchodov všetkého druhu,
 3. do lekární a ambulancií,
 4. do kultúrnych a spoločenských zariadení,
 5. do reštaurácií, kaviarní, pohostinstiev, vinární, hotelov a ubytovní,
 6. do športových zariadení vrátane futbalových štadiónov,
 7. do areálov štátnej správy a samosprávy,
 8. na detské ihriská a pieskoviská,
 9. do čakární.

(6) Voľný pohyb psov (pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov) je v celom intraviláne obce zakázaný, s výnimkou pohybu zvláštneho psa bez vôdzky, ak je na základe výcviku ovládaný osobou, ktorá ho vedie.

§ 6 - Znečisťovanie verejných priestranstiev

Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi je ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť, kto tak neurobí napriek upozorneniu občanom bude mu uložená sankcia podľa čl. 7 tohto VZN.

§ 7 - Priestupky

(1) Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak:

 1. neoznámi obci, v ktorej pes je evidovaný alebo má byť evidovaný, každú zmenu skutočnosti údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, do 30 dní od ich zmeny,
 2. neprihlási psa do evidencie,
 3. umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v čl. 5 ods. 1 a 2,
 4. neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo nutnej obrane6,
 5. neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky,
 6. nezabráni voľnému pohybu psa.

(2) Priestupku sa dopustí ten, kto psa vedie, ak:

 1. neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol,
 2. nezabráni útoku psa na človeka alebo zviera alebo nezabráni inému spôsobu ich ohrozovania psom,
 3. neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,
 4. nepreukáže známkou totožnosť psa,
 5. nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa.
 6. neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo.

(3) Za priestupok podľa ods. 1 a ods. 2 písm. a) až c) možno uložiť pokutu do 165 € a za priestupok podľa ods. 2 písm. d) až f) možno uložiť pokutu do 65 €7.

(4) Obec môže uložiť pokutu do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení povinnosti dozvedela, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

(5) Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, trvanie a následky protiprávneho konania8.

(6) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch9.

(7) Výnos z pokút je príjmom rozpočtu obce.

(8) Ak sa držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, dopustí priestupku opakovane, možno mu uložiť pokutu do výšky dvojnásobku pokút uvedených v odseku 3.

§ 8 - Záverečné ustanovenia

(1) Na tomto VZN obce Nesluša sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Nesluši a to dňa 14. 12. 2018.

(2) Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli od 10. 09. 2018.

(3) Schválené VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli od 09. 01. 2019.

(4) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01. 02. 2019.

(5) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa v plnom rozsahu ruší VZN Obce Nesluša č. 2/2003 o podmienkach držania a chovu psov.

(6) Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Nesluši.

Prílohy


1 § 25 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2 Zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov.
3 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
4 § 24 a 25 Trestného zákona.
5 VZN č. 5/2017 o dani z nehnuteľnosti a dani za psa.
6 Podľa § 24 a 25 trestného zákona.
7 Podľa § 7 ods. 3 zákona č. 282/2002 Z.z. , ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.
8 Podľa §27b ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
9 Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.